is toegevoegd aan uw favorieten.

De Post-acta of Nahandelingen van de Nationale Synode van Dordrecht in 1618 en 1619 gehouden, naar den authentieken tekst in het Latijn en Nederlandsch uitgegeven en met toelichtingen voorzien

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

menten en de kerkelijke discipline, met enkele korte gebeden en eenvoudige vragen, gepast op de drie deelen van den Catechismus, waarbij dan nog enkele van de voornaamste teksten uit de H. S. konden gevoegd worden, die opwekken tot godzaligheid. Het tweede zou een kort uittreksel zijn uit den Heidelbergschen Catechismus, waarin degenen, die in het eerste wat gevorderd waren, verder konden onderwezen worden. En het derde zou de Catechismus zelf zijn (.Acta Syn. p. 47). Toen de Synode over deze zaak handelde, hebben de Zeeuwsche afgevaardigden vermoedelijk er op gewezen (evenals die van de Palts dit deden, Acta Synodi p. 30), dat zij reeds zulk een uittreksel uit den H. Catechismus bezaten in hun Kort Begrip, waarom de Synode besloot, dat de beide eerstgenoemde uittreksels öf naar het Paltzische model, öf naar dat van de Middelburgsche kerk zouden opgesteld, worden öf wel geheel nieuw zouden vervaardigd worden op de wijze, die de Synode thans had aangegeven (Acta Synodi p. 47). Voorts benoemde de Synode in deze zelfde zitting een commissie bestaande uit drie professoren, Gomarus, Polyander en Thysius, en drie predikanten, Faukelius, Lydius en Udemannus ad formulas minorum Catechesium concipiendas, met de vermaning, dat zij daarbij quantum fieri potest majoris Catecheseos verbis inhaereant.

Deze Commissie heeft eerst in deze zitting rapport uitgebracht. Zij had, gelijk uit de Acta blijkt, twee kleinere Catechismussen gereed gemaakt en bood deze ontwerpen aan de Synode aan. Heel veel wil heeft de Commissie van haren arbeid echter niet gehad. Volgens de Acta is alleen het kleinste voorgelezen en goedgekeurd, maar het grootste is, omdat het te lang was, ongelezen gebleven en de Synode besloot in de vrijheid der kerken te laten, of men dit concept dan wel het Middelburgsche Kort Begrip wilde gebruiken.

Volgens Heyngius is de zaak echter eenigszins anders geloopen. Hij deelt mede: „Is gelesen een kleyn end cort Extract uyt den Catechismvs getrocken, end gestelt voorde aencomende kinderen, end daerby getoont noch een ander, wat grooter, voor de gene die wat ouder geworden synde, haer souden mogen beginnen te praepareeren totten Avondmael des Heren, beyde naer ordre deses

18