is toegevoegd aan uw favorieten.

De Post-acta of Nahandelingen van de Nationale Synode van Dordrecht in 1618 en 1619 gehouden, naar den authentieken tekst in het Latijn en Nederlandsch uitgegeven en met toelichtingen voorzien

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

tekst. Het was dus metterdaad noodig, dat de Synode voor een authentieken tekst der Confessie zorg droeg x).

Toen de Synode na het vertrek der uitheemschen saamkwam, was dan ook haar eerste werk, een Commissie te benoemen, bestaande uit Thysius, Faukelius, Colonius, Hommius en Udemannus, die de revisie tot stand zouden brengen 2). Waarom de Synode juist deze mannen koos, is duidelijk. Thysius, Hommius en Faukelius hadden reeds bijzondere studie gemaakt van den tekst der Confessie en ieder op eigen gelegenheid een critische uitgave van de Confessie bezorgd 3), zoodat zij gerekend konden worden uitnemend voor deze taak geschikt te zijn. Colonius werd er aan toegevoegd, omdat de Waalsche tekst der Confessie tegelijk zou herzien worden, en niemand beter daartoe in staat was dan de regent van het Waalsche college 4). En Udemannus was de „vijfde man", die bij verschil van opinie den doorslag kon geven, en te onpartijdiger oordeelen kon, omdat hij nog geen uitgave der Confessie bezorgd had, en dus niet door antecedenten gebonden was.

De Synode deed echter meer dan deze Commissie van deskundigen te benoemen. Zij gaf hun ook een leiddraad bij hunnen arbeid. Vooreerst bepaalde zij, dat de Commissie niet alleen den Hollandschen, maar ook den Latijnschen en Franschen tekst der Confessie

1) De tekst van den Catechismus is aan geen revisie onderworpen, hoewel" ook dit geen overbodig werk zou geweest zijn. Van Toorenenbergen, De Symbolische Geschriften, 1895, pag. 70, geeft den indruk, alsof de Revisores, in de 178e sessie aangewezen om de liturgie te herzien, ook den tekst van den Catechismus aan een revisie hebben onderworpen, maar dit is onjuist. Zooals later blijken zal hebben de Revisores alleen verbeteringen aangebracht in den tekst der liturgie.

2) Posl-acla, sessio 155, p. 107.

*) Thysius gaf in zijn Corpus Doctrinaey 1615, den Xederlandschen tekst der Confessie van 1563 en 1583 naast elkander uit. Hommius deed in zijn Specimen Controversiarnm Belgicarum, 1618, den Latijnschen tekst, en in de vertaling van ditzelfde werk den Hollandschen tekst der Confessie drukken, terwijl Faukelius de standaardeditie van de Belijdenisschriften, in 1611 te Middelburg uitgekomen bij R. Schilders, bezorgde, waarin de Xederiandsche en Waalsche tekst der Confessie van 1566 staan afgedrukt.

') Bovendien had Colonius reeds in 1607 in eene Commissie gezeten, benoemd door de aalsthe Synode, met de opdracht „de confronter les confessions de foy de diverses impressions" Livre Synodal, 1, p. 204, 5, 6, 8 en 211.