is toegevoegd aan je favorieten.

De Post-acta of Nahandelingen van de Nationale Synode van Dordrecht in 1618 en 1619 gehouden, naar den authentieken tekst in het Latijn en Nederlandsch uitgegeven en met toelichtingen voorzien

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

mede-deylbare ') eyglienschappen (pro: elcke hare besondere eygenschappen hebbende). De H. Geest, de eeuwighe Cr acht (pro cracht) ende Moghentheyt (pro mogentheyt). aengesien dat de H. Schriftuere. dese persoonen soo (pro also) onderscheyden, zijn niet gedeelt [noch oock in een gesmolten] noch oock onder een vermenght2).

Art. IX.

Dit alles weten wy... uyt hare 3) werckinghen (pro uyt de effecten oft werckingen). met onderscheydtK) (pro discretie) uyt te kiesen.

In Genesi cap i. 26. 27 5) seght God.

Item Genes. 3. 22. 5) Siet Adam enz.

proprietez incommunicables.

il le (pro les) crea, di-je, masle et femelle.

Adam est fait comme V 6) un de nous.

*) Verbetering naar den Franschen tekst van 1566 en den Latijnschen tekst van 1612, die beide hebben incommunicables.

*) In den Franschen en Latijnschen tekst van 1619 wordt het neque inter se confnsae aut permixtae (nv aussi confondiies, ni meslées) behouden.

3) De Fransche tekst houdt par les effects; de Latijnsche tekst heeft, nog juister dan de Hollandsche: quam ipsarum Personarum effectis.

4) Verbetering ontleend aan den tekst van 1583.

6) De Fransche tekst heeft deze invoeging van hoofdstuk en tekstvers niet. Evenmin het Latijn.

6) Verbetering naar den Franschen tekst van 1561.