is toegevoegd aan je favorieten.

De Post-acta of Nahandelingen van de Nationale Synode van Dordrecht in 1618 en 1619 gehouden, naar den authentieken tekst in het Latijn en Nederlandsch uitgegeven en met toelichtingen voorzien

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

saem zijn tot onser vry-sprekinge pour nous absoudre de nospechez. •van onse sonden l).

Art. XXIII.

inde vergevinge onser sonden, om Jesu Christi wille 2) (pro die in Jesu Christo geschiet is).

En de voormaer 6) (pro Maer) indien wy voor God verschijnen moesten 7).

Art. XXIV.

Nous croyons que nostre beatitude (pro felicité). en la remission de nos pechez a cause de Jesus Christ (pro qui est en Jesus Christ). corame David et S. Paul 8) (pro Sainct Paul et David) nous enseignent.

sans faire comme notre premier pere Adam 4) lequel tremblant se vouloit couvrir '") (pro cacher) avec des feuilles de figuier. Et de fait (pro Que) s'il nous falloit.

que ceste vraye foy estant engendrée en Vhomme 8) (pro en chacun).

x) De bijvoeging van onse sonden, die in alle vroegere Ned. en Fr. ed. ontbreekt, is te danken aan den Latijnschen tekst van 1612: absolutionem a peccatis.

2) De Synode keerde hier terug tot de oude lezing van 1563*

8) Een verandering naar den Holl. tekst, waarvan de reden in het oog springt.

4) De oudste edities in het Holl. en Fransch hebben Adam niet. Eerst in 1583 werd het ingevoegd in den Holl. tekst; zoo kwam het in de editie van 1611 en de Synode bracht het nu in den Franschen tekst.

6) Ook deze verandering is geschied naar den Holl. tekst, die van meet af had : bede eken.

6) Deze verbetering is aangebracht naar den Lat. tekst van 1612 : Et sane si.

7) In sommige exemplaren van den Holl. tekst van 1619 staat ?noeten (evenals in de Hand. der Synode in 1621 uitgegeven) maar in andere is deze drukfout verbeterd in moesten. Ook de Fr. en Lat. tekst hebben dit laatste.

8) Verbetering naar den Holl. tekst van 1583 en 1611.