is toegevoegd aan uw favorieten.

De Post-acta of Nahandelingen van de Nationale Synode van Dordrecht in 1618 en 1619 gehouden, naar den authentieken tekst in het Latijn en Nederlandsch uitgegeven en met toelichtingen voorzien

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

(15.) Een nauwkeuriger vertaling van den Bijbel 1).

(16.) Dat verhindert moghen worden so de Exercitien des Pausdoms binnens Landts, als dat de Ingesetene inde naburige plaetsen deselve so vryelvck frequenteren z).

II. Gravamina Synodi Australis Hollandiae habitae A°. 1618 mense octobri et initio Nouemb. DELPHIS 3).

(1) I. Cum ad Cognitionem et diiudicationem Controversiarum Religionis in Batavia, summopere conducat formari statutu quaestionis, Fratribus quibusdam ea cura fuit demandata; qui mandato parentes, suas meditationes Synodo Delpensi (sic) exhibuerunt. Synodus omnibus lectis et expensis, mandavit suis deputatis ad Synodum Nationalem, vt hunc statum quaestionis de V articulis, exhibeant legendum, examinandumque praedictae Synodo Nationali *).

(2) II. An non expediat in diiudicatione Controversiarum Religionis in V Articulis non tantum haberi rationem rerum, sed etiam phrasium quarumdam, quae vtrimque maximam pariunt offensionem. Rogatur Synodus Nationalis, vt huius rei rationem dignetur habere; in quem finem Indiculus quidam huiusmodi phrasium, Synodo Nationali exhibebitur 8).

(3) III. Vt rationem inveniat Synodus Nationalis, qua consuli

*) Dit gravamen moet door Gelderland zijn ingediend, want Heyngius en Sibilius melden uitdrukkelijk, dat het bedoelde gravamen „motum est a Geldris, Hollandis etc.'r (Zie pag. 414).

2) Dit gravamen is ontleend aan Extractlijst B, No. 17 waar het op den naam van Gelderland staat. Bij deze. gravamina hebben de gedeputeerden van Gelderland nog gevoegd een Extractum ex actis Synodi Gelria celebratae Arnhemij 1618 ; het is een copie van den „Staet des verschils aengaende die vyff artickelen" ; zie Reitsma, Acta, IV,. p. 289 enz., waar dit Extractum staat afgedrukt.

3) De gravamina van Zuid-Holland zijn niet afzonderlijk in de Acta der Synode van Delft opgenomen, maar wel vindt men ze hier en daar verspreid onder de Acta. dier Synode terug.

4) Zie grav. 1 en 5 der Synode van Delft (Reitsma, Acta, III, p. 317 en 318} en het besluit der Synode, Art. 17 (1. c. pag. 303).

9) Zie grav. 2 der Delftsche Synode (1. c. pag. 317). De Synode nam hierover geen besluit, maar de gedeputeerden brachten dit gravamen over naar de Gen. Synode.