is toegevoegd aan je favorieten.

De Post-acta of Nahandelingen van de Nationale Synode van Dordrecht in 1618 en 1619 gehouden, naar den authentieken tekst in het Latijn en Nederlandsch uitgegeven en met toelichtingen voorzien

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VIII.

Dewyle men bevindt door de eruarentheyt dat de Studenten inde Theologie, als sy comen wt de Hooge Scholen, doordenbant seer slecht ende ongeoeffent syn inde practycke der godsalicheyt als oock inde regieringe der kercke is goetgevonden datmen in Synodo Nationali dit stuck sal voorstellen ende aendryuen als gantsch noodich tot opbouwinge der Gemeenten Christi, waertoe van onsentwegen eenige bequame middelen sullen werden voorgeslagen om dit gebreck te beteren ').

IX.

Men sal den Synodus Nationael in bedencken geuen, of het niet oorbaer en waere te versoecken aen de Hoochmogende Heeren Staten Generael, dat alle secten soo Mennonislen als andere belast werde wt te geuen haere belydenisse in openbaeren druck, ten eynde datmen haeren gront in soo grooten verscheydenheyt te beter mochte bekennen ende (soo sij spreken met dobbelsinnige woorden als sy plegen) dat de respectyue Overheden in alle Prouintien ende Steden haere Predikanten gelieuen te authoriseeren om met eenige ronde vragen haere grofue dwalingen ende lasteringen aen den dach te brengen 2).

X.

Men sal den Synodus Nationael in bedencken geuen wat voet men behoorde te houden tegen sulcke lidtmaten der Gemeente

x) De Acta (1. c. p. 149) laten hierop volgen : als met namen dat se geoeffent werden int openbaer lesen der H. Schriftuyre in de kercke, int besoecken der siecken neffens eenen ordinarisen predicandt, dat men se oock toelate (doch met eenige limitatie) in de consistorien om de handelingen, die niet particulier ofte secreet en zijn, te hooren ende te zien, dat men se oock eenichsints examinere in de practyke van de theologie, eer se totten kerckendienst werden gevordert. Ende men zal van nu aflf in de kercken van dese provincie ditselve poogen in te voeren.

a) De Acta (1. c. p. 149) voegen hierachter: Ende dewijle meest alle de secten, insonderheyt de Wederdoopers, door de swaricheijt van Godes kercke in dese landen zeer stout zijn geworden int lasteren, ofter nijet eenige bequame middelen daertegens souden connen werden gebruijckt. Doch de vergaderinge verstaet, dat men het laetste nyet en sal versoecken dan met voorgaende advijs van zijne Princelycke Excellencie ende de E. heeren Gecommitteerde Raiden van Zeelandt.