is toegevoegd aan je favorieten.

De Post-acta of Nahandelingen van de Nationale Synode van Dordrecht in 1618 en 1619 gehouden, naar den authentieken tekst in het Latijn en Nederlandsch uitgegeven en met toelichtingen voorzien

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

de eene plaetse tot de andere goede ordre moege gestelt worden.

5. Dat bij alle Predicanten, Professoren, Ouderlingen, ende Diakonen, Rectores Scholarum, ende andere Schoelmeisteren, de Confessie ende de Catechismus mochen onderteeckent worden, ende alle de kerckelijcke offte Synodale Provinciale Censure onderworpen sijn ').

6. Dat in alle latynsche Schoeien eenderleij precepta moegen geleert worden.

7. Dat lijckpredicatien niet ingevoert: maer liever affgeschafft mochten worden.

8. Dat de translatie des bijbels eenmael sijn voortganck hebben moge.

9. Dat in alle kercken, ende schoeien de Heidelbrechsche (sic) Catechismus, ende geen ander moege geleert worden.

10. Dat op het drucken der boecken mochte gelettet worden ende de tamuese, godtslasterlijcke ende kettersche schrifften verboden, ende verhindert.

11. Alsoe oock dat opsicht genomen werde op het heimelijck incomen der Jesuiten ende het houden der Paepsche ende andere conventiculen 2).

12. Dat een algemeine ordre opt stuck van den huwelycken staet moege beraemt worden.

13- Dat de ontheilmgen dev Sabbaten moegen geweret worden.

14. Dat heidensche -waersegginge ende Paepsche misbruicken in Almanacken, ende Pronosticatien moegen wechgenomen worden.

15. Dat de leere vanden Synodo alhier goedtgekent, alleene publyckelijck, doer authorisatie der Hoech Mog. heeren Staten Generael geleret werde. Ende de Kerckenordre alhier beraemt,

*) Gedeputeerden hebben in dit ééne gravamen saamgebracht de drie gravamina 7, 8. 9 der provinciale synode (1. c. pag. 308, 9).

') De Acta voegen hieraan toe: daerdoor sooveel van edeluyden als andere die ingesetenen der kerspelen vant gehoor worden afgehouden; dat dan haere H. Mogentheden resolutien daertegen voordesen genomen, ter exsecutie werden gestelt (1. c. P- 309)-