is toegevoegd aan je favorieten.

De Post-acta of Nahandelingen van de Nationale Synode van Dordrecht in 1618 en 1619 gehouden, naar den authentieken tekst in het Latijn en Nederlandsch uitgegeven en met toelichtingen voorzien

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

dat, Eerst, op dat de Kercken niet met vele Kerkelijcke ende menschelijcke ordonnantiën belast en werden tegen de Christelijcke vrijheyt. Ten tweeden-, om dat het gene in d'eene Kerck somtijts stichtelijck, in d'andere onstichtelijck is; Ten derden-, om te vermyden de Disputen ende krakeelen, die uyt de veelheyt der Kercken-ordonnantien vallen. Ten vierden-, Op dat de Predicanten ende 't gemeyne volck haer met die menschelijcke traditien en ordonnantiën niet te seer besich en houden, ende al te veel daer op souden sien?

XIX. Of men niet terstont na de Predicatie, den Predicant behoort aen te spreecken, alsmen op zijn Predicatie wat te segghen heeft, ende of hij daer op schuldich is te antwoorden, als die langhe gedaen ende uyt de memorie gevallen zijn ?

XX. Of men niet mede acht en dient te slaen op de particuliere vermaningen ende aenspraecken, also men siet, dat de Predicatien voor 't volck weynich vrucht doen ?

XXI. Of in 't leeren ofte lesen van den Catechismo, niet eenich onderscheyt behoordt te wesen van Godes Heyligh Woordt, dat men de authoriteyt van des Heeren Woordt van menschelijcke schriften onderkennen mochte; en voornemelijck, of den Text van de Heylige Schrifture niet en behoort daer by gevoegt te werden ?

XXII. Of onsen Catechismus voor de jonge kinderen ende teere aenkomelingen niet wat te lang ende te swaer en is, dewijl het al een geleert Predicant gereeckent werdt, die hem op den inhouden van dien wel schijnt te verstaen?

XXIII. Of de jonge kinderen ende aenkomelingen niet op een familiaerder wijse dienen onderwesen, als met soo formélijck den Catechismum te verklaren, dewijle de verclaringen, die daer op vallen, immers soo swaer, indien niet swaerder voor het volck zijn, als de uyt-legginge van de H. Schrifture selfs?

XXIV. Of men die ghetuyghen die over den Doop van de jonge kinderen staen, oock behoort te vragen, of sy ghelooven, dat al het gene in de Kercke gheleert wordt, waarachtich is, dewijle sy dickmaels van buyten in komen, of van andere gesintheyt zijn?