is toegevoegd aan je favorieten.

De Post-acta of Nahandelingen van de Nationale Synode van Dordrecht in 1618 en 1619 gehouden, naar den authentieken tekst in het Latijn en Nederlandsch uitgegeven en met toelichtingen voorzien

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

den welstant van Godes huys, onverdrietelyck te continueren, des versekert zynde, dat den Loff, ende roem daarvan zal blijven inde Christenheyt tot de voleyndinge der werelt, ende de genaedige beloninge sal nae Godts beloft volgen, niet alleen in desen leven, maer oock nae tselue in d'eeuwige heerlijckheijt.

Nomine Synodi, by ons uwer H. M. en P. Ext'e onderdanige dienaers

J. Bogermannus, Synodi Praeses.

Jacobus Rolandus, Asssessor.

Hermannus Faukelius, Praesidis Assessor.

Johannes Polyander, SS. Theologiae Doctor

ac Professor.

Festus Hommius, Synodi Scriba.

2. Het Libellus Supplex.

Dit is reeds afgedrukt pag. 261—270.

3. De Acte van Approbatie van de Confessie en den Cate¬

chismus.

Alsoo de Hooch Mogende Heeren Staten Generael van de Vereenichde Nederlanden, door de Wel geborene ende Edele Heeren hare Gecommitteerde op de Synode Nationael binnen Dordrecht, de Synodo hebben voorgestelt harer Hooch Mo: wille ende believen te zijn, dat de voorss. Synode, volgens de ordre inde Synoden Nationael gebruyckelyck, de Confessie deserNederlandsche kercken ende de Heydelbergsche Catechismum in deselve aengenomen, neerstelyck soude willen oversien, ende deselve na den regel van Gods Heyligh Woort getoetst ende ondersocht hebbende, verclaren, off inde hooftstucken der Leere inde voors. Confessie ende Catechismo begrepen, yet soude zijn, dat den Woorde Godts niet en soude conform wesen, ende oversulcks nootelyck soude moeten verandert worden : Zyn tot dien eynde de voors. Schriften opentlyck inde Synode voorgelesen, ende alle Leden des Synodi vermaent ende gebeden, soo wel. de Uytheemsche Theologen, als de Inlantsche Gedeputeerde Predicanten ende Ouderlinghen, dat sij, overslaende de Poincten, die vande Regeeringe der kercke handelen, alle de andere hooft-stucken der Leere sooveel derselver