is toegevoegd aan uw favorieten.

Groote denkers

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

36

de Omega, het Begin en het Einde is, in het menschelijk bewustzijn zichzelf begrijpt.

De Absolute Geest, de wereld-scheppende moet als Zelfbewuste Geest zijn voleindiging vinden in het weten van zich zelf naar de menschelijke wetenschap, die door de wereld-geschiedenis wordt aan het licht gedragen.

Aldus volgt Hegel den dialectischen gang van het denken den ganschen kringloop der wetenschappen door.

Voor hen, die de doorloopende lijn in onze uiteenzetting niet terstond konden vasthouden, zij hier ten slotte een zeer kort resume gegeven.

De 1 o g i c a, de redeleer, volgt het denken in zijn rein element, in zijn potentialiteit, dat is dus op zichzelf beschouwd, en komt aldus tot de ontdekking, dat het wezen des denkens daarin bestaat, dat het naar zijne vormen (kategoriën) telkens omslaat van these tot antithese in synthese. De logica vangt aldus met de meest onmiddellijke en daarom ook de armste kategorie (die van het z ij n) aan, doorloopt naar innerlijken drang alle denkvormen, den voorafgaanden telkens in een hoogeren opheffende, om ten slotte bij den rijksten, het begrip, de idee te eindigen.

De idee blijft echter klaarblijkelijk niet in de afgetrokken sfeer des denkens verwijlen maar is wereld-scheppend uitgegaan uit haar rein element „sich entausserend an die Realitat". Het denken slaat om in de werkelijkheid.

De natuur-philosofie richt zich dan op de idee gelijk zij in de natuur als het ware buiten zich zelf treedt maar toch in de realiteit alles blijkt te dragen.

Gelijk de logica met den meest onmiddellijken en armsten denkvorm aanvangt, zoo begint ook de natuurphilosofie met datgene wat in de realiteit het meest onmiddellijk zich aan het menschelijk denken opdringt. Dit is de materie, de stof. Ook nu echter moet het denken noodzakelijkerwijze voort van trap tot trap en dus blijkt hier wederom zijn innerlijk karakter. Zoo doorloopt het de verschillende natuur-openbaringen in mechanica, physica en organica,