is toegevoegd aan je favorieten.

De historische critiek en het geloof der gemeente

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

leven naar het heldere bewustzijn en niet slechts omgekeerd door het bewustzijn naar het leven.

Wanneer we deze stelling aanvaarden, dan komen we tot de overtuiging, dat Gods openbaring aan M< >zes en de profeten niet zonder uitzondering is geweest een mededeeling van wèl belijnde gedachten, maar een inwerking v in het centrum huns levens, een mystieke, geheimenisvolle inwerking. Deze inwerking Gods eischte hen op, geheel en al, terwijl ze steeds meer hun hart vervulde en hun bewustzijn verrijkte.

Zóó alleen kunnen de dragers der Godsopenbaring levensvelden heeten, zóó alleen verstaan wij het, wanneer Jeremia zegt, dat Gods Geest als een vuur in hem brandende was, een vuur, dat hem dreigde te verteren. Zóó wordt deze Jeremia een worstelaar en zijn profetieën gloeiende woorden, geboren uit die levensworsteling. God eischt hem op, wee hem, zoo hij zich niet geeft. Zijn volk moet hij redden, maar zij versmaden hem. Nu vervloekt hij den dag zijner geboorte, maar God wordt hem te machtig, de brand zijns harten slaat uit in het geweldig woord van zijnen mond.

Is zulk een openbaring Gods, zulk een inwerking Zijns Geestes minder zéker, minder objectief dan , wanneer God tot den profeet verstaanbaar spreekt en hij slechts heeft op te schrijven, wat hij verneemt? — Ja, indien het leven minder zeker is dan het bewustzijn, dan het gesproken woord; neen en duizendmaal neen, indien het leven meer is dan de bewustwording daarvan.

Wij allen weten dat eigenlijk wel. Wij allen weten wel, dat wij met ons bewustzijn als dwalen aan de oppervlakte van het leven en dat dit leven zelf veel dieper en voller is dan wat wij scherp belijnd aan de oppervlakte waarnemen. „Der Gedanke schreitet mit einer lichten Ampel hindurch und beleuchtet, was auf der schmalen Linie des menschlichen Wesens liegt, das Andere bleibt im Dunkel ',