is toegevoegd aan je favorieten.

De historische critiek en het geloof der gemeente

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

is ondenkbaar en het blijft ons een raadsel, waarom men deze consekwentie, die als vanzelf spreekt , vreest. Of neen, het blijft ons geen raadsel! Het ligt aan den strak objectivistischen aanleg van velen (die iets klaar vóór zich moeten hebben), welke aanleg medebrengt het gebrek aan inzicht in déze waarheid, dat, wat God ons als het hoogste schenkt leven, groeien moet.

Maar wij mogen niet wijzer willen zijn dan God zelf. \\ ij mogen niet vreezen den weg te gaan, dien Hij ons voorteekent. ,,Bij Zijn werk moet het hoogste aan het begin staan!" is een willekeurige stelling, waarmede men de gedachte van evolutie in de Godsopenbaring meent te kunnen weerleggen. Maar, ei-lieve, hoe komt ge aan die stelling? Uit vrees, dat anders de eeuwige vastheid van Zijn raad in het menschelijke zou worden omlaag getrokken ? I it vrees, dat anders de gedachten Gods tot willekeurige gedachten des menschen zouden worden gemaakt?

Is er dan geen derde mogelijk? Is hét niet mogelijk, dat de gedachten Gods vast liggen in Hem, maar dat Hij ze der menschheid mededeelt, zooals Hij al Zijn gedachten in het rijk des geestes en der natuur verwerkelijkt, n.1. door den groei, door het leven heen, uit de kiem tot de ontplooiing? Is de eikeboom er minder om, wijl hij uit den eikel is gegroeid? Of zoude hij integendeel ooit zóó vast geworteld staan in de aarde, indien hij al wassende zijn wortelen niet had ingeslagen, diep, diep in den grond, waaruit hij zijn levenssappen trekt?

Ongetwijfeld, ook hier ligt de waarheid in het midden. Gewoonlijk wordt het alternatief aldus gesteld: óf de gedachten Gods zijn onveranderlijk en Hij moet derhalve, wanneer Hij zich openbaart, het hoogste bij den aanvang schenken, óf er is evolutie en dan is alles voortgekomen uit de menschheid zelf.

Maar wij laten dit alternatief niet gelden. \\ ant wij hebben de derde mogelijkheid gevonden, de hoogere syn-