is toegevoegd aan je favorieten.

Gedenkboek ter herinnering aan het overlijden van Dr. A. Kuyper en de sprake die daarbij uit de pers voortkwam

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

van degenen, die zijn tegenstanders in ziin leven waren. Maar juist dit verschil van visie maakt dat de totaal-indruk slechts te vollediger kan wezen. En tot eere zijner tegenstanders mag het worden getuigd, dat menige scherpe trek in het beeld van den levende door de schaduw des doods, die over dit beeld viel, verzacht en getemperd is geworden. De critiek trad op den achtergrond en men poogde waar en waardig het groote in dezen volksleider te waardeeren.

Wat de samenstelling van dit Gedenkboek betreft, moge ten slotte nog worden meegedeeld, dat de heer J. K. van Loon, redacteur van „De Standaard", zorgvuldig heeft verzameld al wat in de verschillende bladen over Dr. A. Kuyper bij zijn sterven is geschreven, terwijl de bevoegde hand van Ds. W. F. A. Winckel, den bekenden schrijver van „Leven en Arbeid van Dr. A. Kuyper", de verzamelde stukken heeft geschift en gerangschikt.

Natuurlijk kon niet alles wat in die dagen over Dr. A. Kuyper geschreven is, in dit Gedenkboek worden opgenomen; niet alleen dat de omvang dan veel te zeer zou zijn uitgedijd, maar het zou tot een eentonige herhaling aanleiding hebben gegeven, daar vele artikelen op hetzelfde neerkwamen. Alleen wat van meer algemeen belang was of nieuwe gezichtspunten opende, is daarom opgenomen. Dat de keuze vaak moeilijk viel, spreekt van zelf. Mogen degenen, wier artikelen niet, of althans niet in hun geheel, werden opgenomen, zich daarom niet teleurgesteld of gekrenkt voelen. De toevloed van artikelen was zoo groot, dat er wel schifting moets plaats vinden.

Zooals men zien zal, zijn de persuitingen, ten einde het overzicht gemakkelijker te maken, verdeeld in vijf rubrieken, waarvan de eerste geeft uitknipsels uit de Christelijke pers, de tweede uit de Roomsche pers, de derde uit de Vrijzinnige en Socialistische pers, de vierde uit de Buitenlandsche pers, terwijl in de vijfde rubriek Varia worden gegeven, zooals Gedichten enz.

Bloemendaal, Januari 1921.

H. H. KUYPER.