is toegevoegd aan uw favorieten.

Gedenkboek ter herinnering aan het overlijden van Dr. A. Kuyper en de sprake die daarbij uit de pers voortkwam

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

geweest van Gods waarheid, majesteit en liefde. Hij heeft ons volk dichter bij het Woord des Heeren gebracht, hij heeft het Gods ordinantiën op de ziel gebonden en direct en indirect de oogen van duizenden geopend voor de schatten van heil en genade.

Ook zijn werken als Staatsman heeft hij daaraan dienstbaar gemaakt. In al zijn leven en streven, in al zijn polemiek en tactiek, in al zijn strijden en worstelen, overal waar hij ging, door goed gerucht en door kwaad gerucht, te allen tijde en onder alle omstandigheden, als zijn oog helder was of door vleierij beneveld, als hij voet bij stuk hield of wel eens laveerde, als hij sympathiek handelde of uw toorn deed ontbranden, altijd en nog eens altijd, heeft hij de lijn trachten vast te houden, die hem aan zijn God en Koning bond; altijd en nog eens altijd heeft hij trachten te dienen, zijn Verlosser en Heiland, Wiens eigendom hij zich wist te zijn.

Dr. Kuyper was een dienstknecht des Heeren. Dat blijft zijn grootste eere. Een dienstknecht, aan wien vele en groote talenten waren geschonken, waarmede hij gewoekerd heeft tot den dag zijns doods toe.

Dr. Kuyper was een prediker van Gods Woord. Dat is zijn hoogste roeping geweest. Een taak, waarin hij niet alleen op den kansel en achter den katheder, maar ook als Staatsman getrouw geweest is.

Dr. Kuyper was een discipel van Christus. Dat was de reden, waarom de wereld hem gesmaad en gesard, bespot en verguisd heeft. Zelfs mede-Christenen hebben hieraan meegedaan of gingen er in voor. En ons Christenvolk denkt thans met weemoedige schaamte aan de vaak onheusche bejegening, welke Kuyper van velen zijner geestverwanten heeft moeten verduren. Al heeft de partijleider door zijn overheerschend optreden de oppositie meer dan eens uitgelokt, men is in het foeteren tegen hem dikwerf verder gegaan dan verantwoord kon worden.

De spot der wereld heeft Kuyper nooit gedeerd; ook de critiek van zijn geestverwanten heeft hem vrijwel koud gelaten. Hij ging zijn eigen gang, ook al kwamen vriend en vijand er tegen in verzet, ook al moest hij zijn naaste geestverwanten er voor tegen het hoofd stooten. De wetenschap dat Kuyper in al zijn optreden geheel te goeder trouw was en eerlijk meende op zijn wijze de heilige zaak het best te dienen, deed zijn vrienden en geestverwanten veel in hem dragen wat in anderen nooit geduld zou zijn. Men was er aan gedachtig, dat het juist Kuyper geweest is, die zooveel slagen, welke voor de belijders van Jezus bestemd waren, op zijn hoofd heeft voelen neerkomen.

In de stad aan de zee zal hij begraven worden, deze groote vaderlander, die als de vermaarde staatsman-theoloog in de geschiedenis van ons volk zal blijven voortleven. Hij zal tot Nederland blijven spreken, vele jaren, wellicht eeuwen nadat hij gestorven is. Zijn stof zal vergaan, maar zijn naam zal in dankbare, onvergetelijke herinne-