is toegevoegd aan uw favorieten.

Gedenkboek ter herinnering aan het overlijden van Dr. A. Kuyper en de sprake die daarbij uit de pers voortkwam

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VAKBLADEN.

„De Christelijke Ambtenaar" (Orgaan der Chr.

Ambtenaarsbond) 24 Nov. 1920.

De herinnering aan hetgeen God in dezen man aan de Christenen in Nederland, en zelfs ver daarbuiten, geschonken heeft, stemt tot weemoedige dankbaarheid.

Dr. Kuyper bezat de gave, hetgeen leefde in de ziel van ons Christenvolk, te vertolken. Hij organiseerde de belijders van 's Heeren Naam en ging hen voor in den strijd om de eere Gods op alle terrein van het leven.

In den duffen tijd van een halve eeuw terug is Kuyper weer naar voren gekomen met de belijdenis van de volstrekte souvereiniteit Gods over al het geschapene en de erkenning van de Heilige Schrift als de bijzondere openbaring van Gods wil. Hij heeft de ordinantiën Gods, neergelegd in Zijn Woord, voor ons weten te belichten; hij heeft hare beteekenis doen uitkomen voor elk gebied van het leven. Voor de doorvoering van de aan de Schrift ontleende beginselen heeft hij een machtigen strijd gevoerd

Ook op maatschappelijk terrein was hij een wegwijzer. Schier niets ontging zijn aandacht. Herhaaldelijk bleek in De Standaard ook zijn medeleven met onzen Bond.

Nu is de oude voortrekker ingegaan in de ruste, die daar overblijft voor het volk van God.

De herinnering aan dezen held des geloofs stale onze zwakke krachten. Zijn trouw aan het beginsel zij ons ten voorbeeld. Vaster dan ooit hebben wij ons thans te scharen rondom de banier „Pro Rege." Want de dagen zijn boos en de toekomst somber. Maar in Gods kracht zullen wij zeker overwinnen.

A. M.

„De Gids" (Orgaan Chr. Nat. Vakverbond) 5 Nov. 1920.

.Het is onze taak niet, de groote verdiensten van Dr. Kuyper te schetsen. Maar het zou toch van groote ondankbaarheid getuigen, indien wij mannen en vrouwen der Christelijke vakbeweging, niet dankbaar 'zouden gedenken den arbeid, door Dr. Kuyper verricht op sociaal gebied.