is toegevoegd aan je favorieten.

Gedenkboek ter herinnering aan het overlijden van Dr. A. Kuyper en de sprake die daarbij uit de pers voortkwam

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Behalve een groot aantal artikelen in De Standaard, zijn politiek, en in De Heraut, zijn kerkelijk orgaan, schreef Kuyper meer dan 125 vlugschriften op staatkundig gebied en verscheidene godgeleerde of historische werken: Het Modernisme (1871), De Bartelomaeusnacht (1872), Het Calvinisme en De Kunst (1888). Op 1 October 1906, hield hij te Amsterdam een rede: Bilderdijk in zijne Nationale Beteekenis, waarvan na weinige maanden reeds een tweede druk noodig werd. Na zijn aftreden als Minister, ondernam hij een groote reis en gaf ons zijn indrukken in: Om de Oude Wereldzee (1907-1908), een prachtwerk dat ongemeen veel bijval genoot.

„Het Westen" Org. Chr. Nat. Volksbel. 16 Nov. 1920.

Een Reuter-telegram heeft verleden Vrijdag de tijding gebracht van het overlijden van Prof. Dr. A. Kuyper, Oud-Premier, Minister van Staat, Lid van de Eerste Kamer, Hollands groote TheoloogStaatsman, wiens naam tevens een welbekeftden klank had in de geleerde wereld en onder de Staatsgrooten van Europa en Amerika.

Even krachtig van lichaam als van geest heeft deze onvermoeide werker den hoogen leeftijd van 83 bereikt. Pas 't laatste halve jaar is zijn werkkracht gaan verminderen tengevolge van de ziekte, die bekend staat als „verkalking van de bloedvaten." Een geleidelijk verval heeft die ziekte veroorzaakt totdat, verleden week, de dood volgde

Maar één zaak uit de vele willen wij hier aanstippen, omdat ze — uit de gelijkheid van toestand daar en hier — zich gemakkelijk verstaan laat. 't Is dit:

In de jaren van Dr. Kuyper's eerste optreden zag 't er op 't gebied van Staat, Maatschappij, Kerk en School donker uit in Nederland.

Als theoloog en predikant bepaalde hij zijn vroegste aktie tot de Kerk. Maar zijn wijd inzicht en zijn hoog ideaal kon zich niet daartoe bepalen. Het woord van de Schrift — dat ook 't geliefkoosde woord van onzen President Steyn was — „De Heere regeert", kon hij niet beperkt zien tot een zuivere Kerk en een zuivere Belijdenis, maar dit gold voor hem op elk gebied' van 't leven. Dit woord moest waarheid zijn ook op 't gebied van Staat en Maatschappij en School. Niet maar als een bloote erkenning, doch als een richtsnoer voor 't optreden van den belijdenden Christen op al die terreinen. En, geleid door die levensgedachte, is Dr. Kuyper TheoloogStaatsman geworden.

Met de scholen in Nederland stond het destijds zóó geschapen, dat ze alle, lagere, middelbare, hoogescholen en Universiteiten, instrumenten van het ongeloof waren, 't Was een reuzentaak om daartegen