is toegevoegd aan uw favorieten.

Het Nieuwe Testament in zes Nederlandse vertalingen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DE HANDELINGEN DER APOSTELEN.

Opdracht. Verwijzing naar Lukas' eerste boek.

1 Aan Theófilus. Mijn eerste boek heb ik opgesteld over al hetgeen Jezus, toen hij optrad, deed en leerde,

2 tot op den dag, dat hij werd opgenomen, na aan de apostelen die hij verkoren had, door den heiligen Geest, zijne opdrachten te hebben gegeven.

3 Hun heeft hij ook na zgn lijden met vele kenteekenen bewezen, dat hij leefde, door zich, veertig dagen lang, telkens aan hen te vertoonen en tot hen te spreken over hetgeen met het koningschap Gods verband houdt.

DE HANDELINGEN DER APOSTELEN.

Opdracht van het boek.

1 Het eerste boek, Teófilus, heb ik geschreven over al wat Jesus gedaan en geleerd heeft, van de aanvang af

2 tot op de dag, dat Hij door den Heiligen Geest zijn opdracht gaf aan de apostelen, die Hij uitverkoren had, en opgenomen werd.

3 Door veel bewijzen had Hij hun getoond, dat Hij ook na zijn lijden nog leefde; veertig dagen lang was Hij hun verschenen, en had hun gesproken over het koninkrijk Gods.

DE HANDELINGEN DER APOSTELEN

De hemelvaart.

1 Mijn eerste boek heb ik gemaakt, Theóphilus, over al wat Jezus begonnen is te doen en te leren,

2 tot den dag dat Hij werd opgenomen, nadat Hij aan de apostelen, die Hij had uitgekozen, door den heiligen Geest zijn bevelen had gegeven;

3 aan wie Hij zich ook na zijn lijden met vele kentekenen levend heeft vertoond, veertig dagen lang hun verschijnende en tot hen sprekende over al wat het Koninkrijk Gods betreft.

Jezus' laatste woorden; zijn hemelvaart.

4 En toen hij met hen aan den maaltijd zat, gebood hij hun, Jeruzalem niet te verlaten, maar de belofte des Vaders af te wachten, welke gij — zoo zeide hij — van mij vernomen hebt;

5 want Johannes doopte wel met water, maar gij zult met heiligen Geest gedoopt worden, niet vele dagen na dezen.

De hemelvaart van Jesus. 4 Terwijl Hij nu met hen samen was, gelastte Hij hun; Verlaat Jerusalem niet, maar wacht de belofte des Vader af, die gij van Mij hebt vernomen.

5 Want Johannes doopte met water, maar over enkele dagen zult gij worden gedoopt met den Heiligen Geest.

4 En terwijl Hij met hen aanzat, gebood Hij hun Jeruzalem niet te verlaten, maar te blijven wachten op de belofte van den Vader, die gij [zeide Hij] van Mij gehoord hebt.

5 Want Johannes doopte met water, maar gij zult met den heiligen Geest gedoopt worden, niet vele dagen na dezen.

6 Bij dit samenzijn dan vroegen zij hem: Heer, wilt gij in dezen tijd het koningschap voor Israël herstellen?

7 Hij zeide tot hen: Het staat niet aan u, de tijden en gelegenheden te kennen, welke de Vader krachtens zijne vrijmacht heeft vastgesteld;

8 maar gij zult kracht ontvangen, wanneer de heilige Geest over u is gekomen, en gij zult mijne getuigen zijn te Jeruzalem, en in geheel Judea en Samaria, en tot aan het uiterste der aarde.

6 De aanwezigen vroegen Hem echter: Heer, zult Gij in deze tijd het koninkrijk voor Israël weer herstellen ?

7 Hij sprak tot hen: U komt het niet toe, tijden of dagen te kennen, die de Vader door eigen macht heeft vastgesteld.

8 Maar wanneer de Heilige Geest over u komt, zult gij kracht ontvangen, en mijn getuigen zijn in Jerusalem, in heel Judea en Samaria, en tot aan het einde der aarde.

6 Zij dan, die daar bijeengekomen waren, vroegen Hem en zeiden: Here, herstelt Gij in dezen tijd het koningschap voor Israël ?

7 Hij zeide tot hen: Het is niet uw zaak de tijden of gelegenheden te weten, waarover de Vader de beschikking aan zich gehouden heeft,

8 maar gij zult kracht ontvangen, wanneer de Heilige Geest over u komt, en gij zult mijn getuigen zijn te Jeruzalem en in geheel Judéa en Samaria en tot het uiterste der aarde.

19 En toen hij dat gezegd had, werd hij voor hun oogen opgeheven, en een wolk onttrok hem aan

"uii

I 10 En toen zij daar nog stonden, met ten hemel gerichte oogen, terwijl hij heenvoer, zie, daar stonden < twee mannen bij hen in blinkend ' witte kleeding,

t 11 die ook zeiden: Galileërs, wat J staat gij daar en ziet op naar den hemel? deze Jezus, die van u weg

in Hon Viomnl ■ _ 1

upgenuiiien is, za! I alzoo komen, gelijkerwijs gij hem naar den hemel hebt zien heenvaren.

De Apostelen in Jeruzalem. Aanvulling van den Apostelkring.

• " nceruHi zij weaer naar

] Jeruzalem van den berg, die Olijfberg genaamd wordt en nabij Jeruzalem ligt, op een afstand van 'een sabbatsreis daarvan verwii:derd. J

13 En binnen de stad gekomen, :gingen zij naar de opperzaal, waar

9 Na deze woorden werd Hij voor hun ogen opgenomen, en een wolk onttrok Hem aan hun blikken.

10 Nog staarden ze naar de hemel, terwijl Hij opsteeg: en zie, daar stonden twee mannen bij hen, in witte klederen gehuld.

11 Ze zeiden: Mannen van Galilsa, wat staat gij naar de hemel te staren? Jesus, die uit uw midden ten hemel is nnp'pnnmpn TJi-i

zal weer op dezelfde wijze komen, als gij Hem hebt zien opstijgen ten hemel.

De eerste christen-gemeente.

12 Toen keerden zs van de berg, die Olijfberg heet, naar Jerusalem terug; die berg ligt dicht bij Jerusalem, zover als men op sabbat mag gaan.

13 En in de stad gekomen, e'ine'en

ze naar de opperzaal, waar ze ge-

9 En nadat Hij dit gesproken had, werd Hij opgenomen, terwijl zij het zagen, en een wolk onttrok Hem aan hun ogen.

10 En toen zij naar den hemel staarden, terwijl Hij henenvoer zie, twee mannen, in witte klederen, stonden bij hen, die ook zeiden:

11 Galilese mannen, wat staat gij daar en ziet op naar den hemel? Deze Jezus, die van u opgenomen is naar den hemel, zal op dezelfde wijze wederkomen, als gij Hem ten hemel hebt zien varen.

De ledige plaats van Judas vervuld.

12 Toen keerden zij terug naar Jeruzalem van den berg, genaamd de Olijfberg, die dicht bij Jeruzalem is, een sabbatsreis daar vandaan.

13 En toen zij in de stad gekomen waren, gingen zij naar de boven-