is toegevoegd aan je favorieten.

Het Nieuwe Testament in zes Nederlandse vertalingen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

17 Toen grepen allen Sósthenes, den overste der synagoge, aan en gaven hem slagen, daar vóór den rechterstoel. En Gallio liet zich in het geheel niet daarmede in.

Paulus' terugkeer naar Antiochië. 18 En Paulus bleef nog verscheidene dagen; daarna nam hij afscheid van de broeders en voer naar Syrië, en met hem Priscilla en Aquila, na zich in Kénchrea het hoofd te hebben laten scheren; want hij had een gelofte gedaan.

19 En zij kwamen te Efeze aan. Daar liet hij hen achter; maar zelf begaf hij zich naar de synagoge en predikte voor de Joden.

20 Als zij hem nu vroegen, langer te blijven, stemde hij daarin niet toe;

21 maar hij nam afscheid en zeide: Ik zal weer tot u terugkeeren, zoo God wil.

17 Maar nu wierpen allen zich op Sóstenes, den overste der synagoge, en nog voor de rechterstoel gaven ze hem een pak slaag, zonder dat Gallio tussenbeide kwam.

Terugreis naar Antiochië en Syrië.

18 Na een langdurig verblijf nam Paulus afscheid van de broeders, en zette koers naar Syrië in gezelschap van Priskilla en Aquila; maar eerst had hij in Kénchreën zijn hoofd laten scheren, want hij had een gelofte.

19 Ze kwamen te Éfese aan, en daar liet hij hen achter. Hij zelf begaf zich naar de synagoge, en disputeerde met de joden.

20 Op hun verzoek, om langer te blijven, ging hij niet in.

21 Hij nam afscheid en sprak: Als God het wil, kom ik weer bij u terug. En hij vertrok uit Éfese.

17 En allen grepen Sósthenes, den overste der synagoge, en zij sloegen hem vóór den rechterstoel; maar Gallio trok zich er niets van aan.

Paulus naar het Oosten. Apóllos.

18 En nadat Paulus daar nog verscheidene dagen was gebleven, nam hij afscheid van de broeders en voer weg naar Syrië, vergezeld door Priscilla en Aquila, nadat hij te Cénchreae zijn hoofdhaar had laten afknippen, want hij stond onder een gelofte.

19 En zij kwamen te Eféze aan en hen daar achterlatende, ging hij zelf naar de synagoge en hield besprekingen met de Joden.

20 Hun verzoek echter om langer te blijven willigde hij niet in,

21 maar hij nam afscheid en zeide: Zo God wil kom ik bij u terug. En hij vertrok over zee van Eféze.

22 En hij voer van Efeze af, en kwam te Cesaréa aan land; daarna ging hij op [naar Jeruzalem] en groette de gemeente [aldaar], en reisde toen af naar Antiochië.

De derde zendingsreis van Paulus. Paulus in Galatië en Frygië.

23 En nadat hij hier eenigen tijd vertoefd had, vertrok hij vandaar en doorreisde achtereenvolgens het Galatische land en Frygië, terwijl hij al de discipelen sterkte.

Apollos en de doop van Johannes. Herdoop door Paulus.

24 En een zekere Jood, met name Apollos, een Alexandriër van geboorte, een man van groote geleerdheid en ervaren in de Schriften, kwam te Efeze.

25 Hij had onderricht ontvangen in den Weg des Heeren; en daar hij gloeide van geestdrift, placht hij te spreken en nauwgezet onderwijs te geven omtrent hetgeen met Jezus verband hield; maar hij droeg uitsluitend kennis van den doop van Johannes.

26 En hij begon met vrijmoedigheid in de synagoge op te treden. Doch toen Priscilla en Aquila hem gehoord hadden, namen zij hem tot zich en zetten hem den Weg Gods nauwgezet uiteen.

27 Daar hij wilde oversteken naar Achaje, schreven de broeders aan de discipelen en spoorden hen aan, hem op te nemen. En daar aangekomen, werd hij door zijn genadegave den geloovigen van veel nut.

28 Want onvermoeid hield hij in het openbaar voordrachten, waarin hij de Joden weerlegde en uit de Schriften aantoonde, dat Jezus de Christus is.

22 Hij landde te Cesarea, trok verder het land in. begroette de gemeente, en keerde toen naar Antiochië terug.

Apollo te Efese en Korinte. 23 Nadat hij daar enige tijd had doorgebracht, vertrok hij weer, reisde achtereenvolgens de streek van Galatië en Frygië door, en bevestigde er al de leerlingen.

24 Intussen was er te Éfese een jood aangekomen, Apollo genaamd; hij was Alexandrijner van geboorte, een welsprekend man, en ervaren in de Schriften.

25 Hij was in de weg des Heren onderwezen, sprak met veel vuur, en leerde nauwkeurig alwat Jesus betrof; toch kende hij alleen de doop van Johannes.

26 En met grote vrijmoedigheid trad hij in de synagoge op. Toen Priskilla en Aquila hem hadden gehoord, namen ze hem met zich mee, en zetten hem de weg van God nauwkeuriger uiteen.

27 En toen hij het verlangen te kennen gaf, naar Achaja te gaan, moedigden de broeders hem daartoe aan, en schreven aan de leerlingen, dat ze hem goed zouden ontvangen. Daar aangekomen, was hij door de genade een grote aanwinst voor de gelovigen;

28 want hij weerlegde in het openbaar de joden met grote kracht, en bewees uit de Schriften, dat Jesus de Christus is.

22 En hij kwam te Caesaréa, ging aan land en groette de gemeente en ging naar Antiochië.

23 En toen hij daar een tijdlang geweest was, ging hij weder weg en doorreisde achtereenvolgens het land van Galatië en Phrygië om al de discipelen te versterken.

24 En een zekere Jood, genaamd Apóllos, geboortig uit Alexandrië, een geleerd man, doorkneed in de Schriften, kwam te Eféze.

25' Deze was ingelicht omtrent den weg des Heren en, vurig van geest, sprak en leerde hij nauwkeurig hetgeen op Jezus betrekking had, ofschoon hij alleen wist van den doop van Johannes.

26 En deze begon vrijmoedig op te treden in de synagoge. En toen Priscilla en Aquila hem hoorden, namen zij hem tot zich en legden hem den weg Gods nauwkeuriger uit.

27 En toen hij naar Ach&je wilde oversteken, moedigden de broeders hem daartoe aan en schreven aan de discipelen, dat zij hem vriendelijk moesten ontvangen. Deze, daar aangekomen, was door zijn gaven van veel nut voor hen, die geloofden.

28 Want onvermoeid bestreed hij de Joden in het openbaar en bewees uit de Schriften, dat Jezus de Christus was.

Paulus te Eféze. 1 En terwijl Apollos te Corinthe >Q was, gebeurde het, dat Paulus, na y door de bovenlanden gereisd te zijn, te Eféze kwam, en daar enige discipelen vond.

1 En het geschiedde, dat Paulus, die, terwijl Apollos in Korinthe was, het binnenland [van KleinAzië] had doorreisd, te Efeze kwam en daar eenige discipelen aantrof.

Paulus twee jaar in Efese. 1 Terwijl Apollo reeds te Korinte vertoefde, trok Paulus de hogerop gelegen streken door, en kwam te Éfese aan. Daar trof hij enige leerlingen aan,