is toegevoegd aan uw favorieten.

Het Nieuwe Testament in zes Nederlandse vertalingen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Het evangelie door de gemeente aan de hemelmachten bekend gemaakt.

10 En dit is geschied met de bedoeling, dat nu door de gemeente aan de engelen en de machten in het hemelruim de veelvoudige wijsheid Gods bekend zou worden gemaakt;

11 naar het eeuwig voornemen, dat hij in Christus Jezus, onzen Heer, heeft verwerkelijkt.

12 En zoo bezitten wij in hem, door ons geloof in hem, de vrijmoedigheid, om met vol vertrouwen tot God te gaan.

13 Daarom bid ik u, den moed niet te verliezen bij de verdrukkingen die ik om uwentwil lijd; want zij zijn een eer voor u.

Gebed, dat de gemeente het evangelie moge begrijpen.

14 Deswege buig ik mijne knieën voor den Vader,

15 van wien alle vaderschap in de hemelen en op aarde wordt afgeleid;

16 en ik bid, dat Hij, overeenkomstig den rijkdom zijner heerlijkheid, u genadiglijk naar den innerlijken mensch door zijn Geest krachtig sterke;

17 zoodat Christus door het geloof in uwe harten woning make, terwijl gij in liefde geworteld en bevestigd wordt.

18 En ik bid, dat gij met al de geheiligden de kracht zult hebben, om te vatten wat de breedte en lengte en hoogte en diepte zij;

19 en om te kennen de alle „kennis" overtreffende liefde van Christus; dan zult gij zoozeer „vervuld" worden, dat gij de „volheid Gods" bereikt.

Lofprijzing.

20 Hem nu, die, naar de kracht welke in ons werkzaam is, oneindig meer vermag te doen dan wij bidden of beseffen,

21 hem zij de heerlijkheid in de gemeente en in Christus Jezus, tot in al de geslachten van alle eeuwigheid. Amen.

Het evangelie en het dagelijksch leven. Eenheid in Christus. 1 Zoo vermaan ik u dan, — ik, die om des Heeren zaak gebonden ben, — te leven op een wijze waardig de roeping, waarmede gij geroepen zijt:

2 met alle nederigheid en zachtmoedigheid, met lankmoedigheid, in liefde elkander verdragend;

3 u beijverend, door den band des vredes de eenheid des geestes te bewaren;

4 één lichaam en één Geest, zooals gij ook geroepen zijt in ééne hoop, aan uw roeping verbonden;

5 één Heer, één geloof, één doop,

6 één God en Vader van allen, de God die over allen en door allen en in allen is.

10 opdat thans door middel van de Kerk de veelzijdige Wijsheid van God bekend zou worden gemaakt aan de hemelse heerschappijen en machten.

11 En dit is geschied volgens de eeuwige voorbeschikking, die Hij ten uitvoer heeft gebracht in Christus Jesus, onzen Heer.

12 In Hem naderen we, door het geloof in Hem, vrijmoedig en vol vertrouwen tot God.

13 Daarom bid ik u, dat gij de moed niet verliest door mijn wederwaardigheden terwille van u; want daarin juist ligt uw roem.

Volhardt in de eenheid van geloof en liefde.

14 En daarom buig ik mijn knieën voor den Vader,

15 van wien alle geslachten in de hemel en op de aarde hun naam hebben ontvangen:

16 dat Hij naar de rijkdom zijner glorie u moge verlenen, krachtig naar den inwendigen mens te worden gesterkt door zijn Geest;

17 dat Hij Christus in uw harten doe wonen door het geloof; dat gij geworteld moogt blijven en gegrondvest in liefde.

18 Dan zult gij tezamen met alle heiligen u een denkbeeld kunnen vormen van de breedte en lengte, de hoogte en diepte;

19 en de liefde van Christus leren beseffen, die alle begrip te boven gaat; dan zult gij vervuld worden van de ganse volheid van God.

20 Aan Hem, die door de kracht die in ons werkt, veel meer kan uitrichten, dan wat wij bidden of denken:

21 aan Hem zij de glorie in de Kerk en in Christus Jesus te allen tijde, van eeuwigheid tot eeuwigheid. Amen!

Eén lichaam en één geest. 1 Ik, de gevangene voor de zaak des Heren, vermaan u dus, dat gij u gedraagt overeenkomstig uw roeping;

2 dat gij elkander in liefde verdraagt met alle ootmoedigheid, zachtheid en geduld;

3 dat gij uw best doet, de eenheid des geestes te bewaren door de band van de vrede.

4 Eén lichaam en één geest, zoals gij ook geroepen zijt tot één hoop, die aan uw roeping ontspruit;

5 één Heer, één geloof, één doopsel;

6 één God en Vader van allen, die boven alles, door alles, en in alles is.

10 opdat thans door middel van de gemeente aan de overheden en de machten in de hemelse gewesten de veelkleurige wijsheid Gods bekend zou worden,

11 naar het eeuwige voornemen, dat Hij in Christus Jezus, onzen Here, heeft uitgevoerd,

12 in wien wij de vrijmoedigheid en den toegang met vertrouwen hebben door het geloof in Hem.

13 Daarom verzoek ik u met aandrang, den moed niet op te geven bij mijn verdrukkingen om uwentwil, want die zijn een eer voor u.

De overweldigende liefde van Christus.

14 Om die reden buig ik mijn knieën voor den Vader,

15 naar wien alle geslacht in de hemelen en op de aarde genoemd wordt,

16 opdat Hij u geve, naar den rijkdom zijner heerlijkheid, met kracht gesterkt te worden door zijn Geest in den inwendigen mens,

17 opdat Christus door het geloof in uw harten woning make. Geworteld en gegrond in de liefde,

18 zult gij dan, samen met alle heiligen, in staat zijn te vatten, hoe groot de breedte en lengte en hoogte en diepte is,

19 en te kennen de liefde van Christus, die de kennis te boven gaat, opdat gij vervuld wordt tot alle volheid Gods.

20 Hem nu, die blijkens de kracht, welke in ons werkt, bij machte is oneindig veel meer te doen dan wij vragen of beseffen,

21 Hem zij de heerlijkheid in de gemeente en in Christus Jezus tot in alle geslachten, van eeuwigheid tot eeuwigheid! Amen.

Eenheid en verscheidenheid in de gemeente. 1 Als gevangene in den Here, ver- * maan ik u dan te wandelen waar- 4 dig der roeping, waarmede gij geroepen zijt,

2 met alle nederigheid en zachtmoedigheid, met lankmoedigheid, en elkander in liefde te verdragen,

3 en u te beijveren de eenheid des Geestes te bewaren door den band des vredes: één lichaam en één Geest,

4 gelijk gij ook geroepen zijt in de éne hoop uwer roeping,

5 één Here, één geloof, één doop,

6 één God en Vader van allen, die is boven allen en door allen en in allen.