is toegevoegd aan uw favorieten.

Het Nieuwe Testament in zes Nederlandse vertalingen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DE TWEEDE BRIEF VAN DEN APOSTEL PAULUS AAN DE THESSALONICENSEN

Standvastigheid der Thessalonicensen in geloof en liefde.

3 Wij moeten God te allen tijd danken over u, broeders! gelijk billijk is, omdat uw geloof zeer wast, en dat de liefde eens iegelijken van u allen jegens elkander overvloedig wordt;

Efez. 1 : 15. Filipp. 1 : 3. Kol. 1 : 3. 1 Thess. 1 : 2.

4 Alzoo dat wij zeiven van u roemen in de Gemeenten Gods, over uwe lijdzaamheid en geloof in al uwe vervolgingen en verdrukkingen, die gij verdraagt;

1 Thess. 2 : 19.

5 Een bewijs van Gods rechtvaardig oordeel, opdat gij waardig geacht wordt het Koninkrijk Gods, voor hetwelk gij ook lijdt;

Judas vs. 6. 1 Thess. 2 : 14.

6 Alzoo het recht is bij God verdrukking te vergelden dengenen, die u verdrukken;

Zach. 2 : 8.

7 En u, die verdrukt wordt, verkwikking met ons, in de openbaring van den Heere Jezus van den hemel met de engelen Zijner kracht; l Thess. 4 : 16.

8 Met vlammend vuur wraak doende over degenen, die God niet kennen, en over degenen, die het Evangelie van onzen Heere Jezus Christus niet gehoorzaam zijn.

2 Petr. 3 : 7. Rom. 2 : 8.

9 Dewelke zullen tot straf lijden het eeuwig verderf, van het aangezicht des Heeren, en van de heerlijkheid Zijner sterkte,

Jes. 2 : 19.

10 Wanneer Hij zal gekomen zijn, om verheerlijkt te worden in Zijne heiligen, en wonderbaar te worden in allen, die gelooven (overmits onze getuigenis onder u is geloofd geworden) in dien dag. Hand. 1 : 11. 1 Thess. 1 : 10. Openb. 1 : 7.

11 Waarom wij ook altijd bidden voor u, dat onze God u waardig achte der roeping, en vervulle al het welbehagen Zijner goedigheid, en het werk des geloofs met kracht;

12 Opdat de Naam van onzen Heere Jezus Christus verheerlijkt worde in u, en gij in Hem, naar de genade van onzen God en den Heere Jezus Christus.

De openbaring van den antichrist. 9 1 En wij bidden u, broeders! door de toekomst van onzen Heere Jezus Christus, en onze toevergadering tot Hem,

DE TWEEDE BRIEP VAN PAULUS AAN DE THESSALONIKERS.

Dankzegging en voorbede voor de gemeente. 3 Wij moeten God altijd danken voor u, broeders, gelijk billijk is, want uw geloof wast zeer, en de liefde tot elkander neemt bij u allen toe,

4 zoodat wijzelve ons op u beroemen bij de gemeenten Gods, wegens uwe standvastigheid en uw geloof in al uwe vervolgingen en droefenissen, die gij verdraagt;

5 hetwelk bewijst, dat God rechtvaardig oordeelen zal, en gij waardig zult geacht worden het rijk Gods om hetwelk gij ook lijdt;

Fil. 1 : 28.

6 nademaal het recht is bij God, verdrukking te vergelden dengenen, die u verdrukking aandoen,

9 welke straf zullen lijden, het eeuwige verderf van het aangezicht des Heeren en van zijne heerlijke macht,

10 wanneer hij komen zal om verheerlijkt te worden in zijne heiligen, en wonderbaar te worden in alle geloovigen — want onze getuigenis aan u hebt gij geloofd — op dien dag.

11 En daarom bidden wij ook altijd voor u, dat onze God u der roeping waardig achte, en met kracht voltooie al het welbehagen aan het goede, en het werk des geloofs,

1 Thess. 3 : 12, 13.

12 opdat de naam van onzen Heere Jezus Christus in u verheerlijkt worde, en gij in hem, naar de genade van onzen God en van den Heere Jezus Christus.

De toekomst des Heeren.

DE TWEEDE BRIEF VAN PAULUS AAN DE THESSALONICENZEN.

Begroeting en dankzegging.

1 Paulus, Silvanus en Timotheüs aan de gemeente der Thessalonicenzen, de gemeente van God, onzen Vader, en van den Heer Jezus Christus:

2 genade en vrede mogen u verleend worden van God, den Vader, en van den Heer Jezus Christus.

3 Het is onze plicht God altijd over u te danken, broeders. Dat is billijk omdat uw geloof zoo sterk wast en uw onderlinge liefde in u allen, hoofd voor hoofd, zoo groot is;

4 zoodat wijzelf ons in Gods gemeenten op u beroemen wegens uw volharding en geloof onder al de vervolgingen en verdrukkingen die gij doorstaat.

5 Zij zijn een proeve van Gods gerecht oordeel dat gij het Koninkrijk Gods waardig zult gekeurd worden, waarvoor gij nu lijdt.

6 Immers, het is recht en billijk dat God hen die u benauwen met benauwing vergeldt

9 Ja, zij zullen boeten met het eeuwig verderf voor het aangezicht des Heeren en de heerlijkheid zijner kracht,

10 wanneer hij op dien dag zich verheerlijkt in zijn heiligen en bewonderd wordt in al de geloovigen; want bij u heeft onze prediking geloof gevonden.

11 Daartoe bidden wij ook altijd voor u, dat onze God u uw roeping waardig keure en uw welbehagen in alwat goed is en uw geloofswerk door zijn macht volkomen make;

12 opdat de naam van onzen Heer Jezus in u verheerlijkt worde, en gij in hem, volgens de genade van onzen God en den Heer Jezus Christus.

Bede in verband met de wederkomst des Heeren.

1 En aangaande de toekomst onzes Heeren Jezus Christus en onze vereeniging met hem, bidden wij u, broeders,

1 Wij hebben een bede aan u, broeders, in verband met de komst van onzen Heer Jezus Christus en ons aller vereeniging met hem:

Opschrift en groet. Schrijver en adres.

I 1 Paulus, en Silv&nus, en Timó- 1 Paulus en Silvanus en Timó-

theüs, aan de Gemeente der Thes- theüs aan de gemeente te Thes-

salonicensen, welke is in God, on- salonika, in God, onzen Vader, en

zen Vader, en den Heere Jezus den Heere Jezus Christus: Christus:

2 Genade zij u, en vrede, van God, 2 Genade zij u en vrede van God,

onzen Vader, en den Heere Jezus onzen Vader, en den Heere Jezus

Christus. Christus!

1 Kor. 1 : 3. 1 Thess. 1 : 1. 1 Petr. 1 : 2.

7 maar u, die verdrukt wordt, verkwikking, met ons, als de Heere Jezus zal geopenbaard worden van den Hemel met de Engelen zijner kracht,

8 in vlammend vuur, om wraak te oefenen over degenen, die God niet kennen, en over degenen, die het Evangelie van onzen Heere Jezus Christus niet gehoorzaam zijn;

7 en u die benauwd wordt met ons verkwikking geeft. En dat zal geschieden wanneer de Heer Jezus uit den hemel met zijn machtige engelen in een vuurvlam verschijnt

8 en vergelding brengt aan hen die God niet gekend hebben en gehoorzaamheid weigeren aan de blijde boodschap van onzen Heer Jezus.