is toegevoegd aan je favorieten.

Het Nieuwe Testament in zes Nederlandse vertalingen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

barmhartigheid vinde bij den Heer te dien dage! En hoe groote diensten hij te Efeze bewezen heeft, weet gij zeer wel.

tigheid te vinden van den Heer op den grooten dag! Welke diensten hij te Efeze bewezen heeft, weet gijzelf het best.

barmhartigheid vinde bij den Heere, in dien dag; en hoeveel hij mij te Éfeze gediend heeft, weet gij zeer wel.

Vermaning tot getrouwe plichtsbetrachting. 2 1 Gij dan, mijn zoon! word gesterkt in de genade, die in Christus Jezus is;

2 En hetgeen gij van mij gehoord hebt onder vele getuigen, betrouw dat aan getrouwe menschen, welke bekwaam zullen zijn om ook anderen te leersn. Tit. 1 : 5.

3 Gij dan, lijd verdrukkingen, als een goed krijgsknecht van Jezus Christus.

4 Niemand, die in den krijg dient, wordt ingewikkeld in de handelingen des leeftochts, opdat hij dien moge behagen, die hem tot den krijg aangenomen heeft.

1 Kor. 9 : 25.

5 En indien ook iemand strijdt, die wordt niet gekroond, zoo hij niet wettelijk heeft gestreden.

6 De landman, als hij arbeidt, moet alzoo eerst de vruchten genieten. 1 Kor. 9 : 10.

7 Merk, hetgeen ik zeg; doch de Heere geve u verstand in alle dingen.

Opwekking tot trouwe plichtsbetrachting. 1 Zoo wees nu sterk, mijn zoon, door de genade in Christus Jezus;

2 en wat gij van mij gehoord hebt onder vele getuigen, beveel dat aan getrouwe menschen, die bekwaam zijn ook anderen te leeren.

3 Lijd mede als een goed strijder van Jezus Christus.

2 Tim. 1 : 8.

4 Geen krijgsman wikkelt zich in de bedrijvigheden der nering, opdat hij dengene behage, die hem in dienst genomen heeft.

Strijd dapper! Laat ons het lijden uithouden. Geen nuttelooze woordenstrijd! Gedraag u als een dienaar des Heer en.

1 Gij dan, mijn zoon, wees sterk door de genade die gij in de gemeenschap met Christus Jezus bezit,

2 en wat gij van mij onder veel getuigen gehoord hebt, vertrouw dat aan geloovige mannen toe die bekwaam zijn weer anderen te onderwijzen.

3 Neem deel aan het lijden, als een goed krijgsknecht van Christus Jezus.

4 Wie soldaat is wordt niet gewikkeld in de zorg voor zijn levensonderhoud; anders kan hij aan hem die hem geworven heeft niet behagen.

5 En indien ook iemand strijdt, zoo wordt hij toch niet gekroond, tenzij hij recht strijdt.

6 De akkerman, die den akker bouwt, behoort van de vruchten het eerst te genieten. ï cor. 9 :10.

7 Merk öp wat ik zeg; de Heer toch zal u in alle dingen verstand geven.

5 En als iemand een kampprijs tracht te veroveren, wordt hij niet gekroond tenzij hij naar de vastgestelde regels heeft gekampt.

6 De landman die zwaar arbeiden moet heeft het eerst aanspraak op de vruchten.

7 Begrijp wat ik bedoel; want de Heer zal u in alles doorzicht geven.

8 Houd in gedachtenis, dat Jezus Christus uit de dooden is opgewekt, Welke is uit den zade Davinds, naar mijn Evangelie;

2 Sam. 7 : 12. Ps. 132 : 11. Jes. 11 : 1. Matt. 1 : 1. Hand. 2 : 30. 13 : 23.

Rom. 1 : 3.

9 Om hetwelk ik verdrukkingen lijde tot de banden toe, als een kwaaddoener; maar het Woord Gods is niet gebonden.

Eiez. 3 : 13. Kol. 1 : 24. Efez. 3 : 1. 4 : 1. Filipp. 1 : 7. Kol. 4 : 3, 18. 2 Tim. 1 : 8.

10 Daarom verdraag ik alles om de uitverkorenen, opdat ook zij de zaligheid zouden verkrijgen, die in Christus Jezus is, met eeuwige heerlijkheid.

11 Dit is een getrouw woord; want indien wij met Hem gestorven zijn, zoo zullen wij ook met Hem leven; Rom. 6 : 8.

12 Indien wij verdragen, wij zullen ook met Hem heerschen; indien wij Hem verloochenen, Hij zal ons ook verloochenen;

Rom. 8 : 17. 2 Kor. 4 : 10. Filipp. 3 : 10. 1 Petr. 4 : 13. Matt. 10 : 33. Mark. 8 : 38.

Luk. 9 : 26. 12 : 9.

13 Indien wij ontrouw zgn, Hij blijft getrouw; Hij kan Zichz-elven niet verloochenen.

Num. 23 : 19. Rom. 3 : 3. 9 : 6.

Het gedrag tegen de dwaalleeraren.

14 Breng deze dingen in gedachtenis, en betuig voor den Heere, dat zij geenen woordenstrijd voeren, hetwelk tot geen ding nut is, dan tot verkeering der toehoorders.

15 Benaarstig u, om uzelven Gode beproefd voor te stellen, eenen arbeider, die niet beschaamd wordt, die het Woord der waarheid recht snijdt.

8 Houd Jezus Christus in gedachtenis, die opgestaan is uit de dooden, uit Davids zaad, naar mijn Evangelie,

Rom. 1 : 3.

9 om hetwelk ik lijd als een misdadiger, tot banden toe; maar Gods woord is niet gebonden.

13 indien wij ontrouw zijn, blijft hij getrouw; hij kan zichzelven niet verloochenen.

14 Maak hen hieraan indachtig, en betuig voor den Heer, dat zij geen woordenstrijd voeren, hetwelk tot niets nut is dan om af te keeren wie toehooren.

15 Benaarstig u om uzelven Gode te bewijzen een arbeider, die niet beschaamd wordt, die het woord der waarheid recht snijdt.

8 Denk aan Jezus Christus, die uit de dooden is opgewekt, uit het zaad van David gesproten, zooals ik verkondigd heb.

9 Hiervoor moet ik lijden, ben ik zelfs geboeid als een boosdoener; maar het woord Gods is niet geboeid.

13 zijn wij ontrouw, hij houdt zich aan zijn woord, want hij kan zichzelf niet verloochenen.

14 Blijf daaraan gedachtig en bezweer hen voor Gods aangezicht geen woordenstrijd te voeren, die tot niets nuttig en voor de hoorders verderfelijk is.

15 Beijver u voor God te staan als een beproefd man, als een arbeider die zich niet behoeft te schamen, die het woord der waarheid goed ontleedt.

10 Daarom verdraag ik alles om de uitverkorenen, opdat ook zij de zaligheid zouden verkrijgen in Christus Jezus, met eeuwige heerlijkheid.

11 Het is een betrouwbaar woord: indien wij met hem gestorven zijn, zullen wij ook met hem leven;

Hom. 6 : 8.

12 indien wij verdragen, zullen wij met hem heerschen; indien wij hem verloochenen, zal hij ons ook verloochenen;

Matth. 10 : 33.

10 Daarom verdraag ik alles; opdat de uitverkorenen door Christus Jezus de redding verkrijgen en de eeuwige heerlijkheid.

11 Betrouwbaar is dit woord; want indien wij met hem gestorven zijn, dan zullen wij ook met hem leven;

12 indien wij het lijden uithouden, dan zullen wij ook met hem heerschen; indien wij hem verloochenen, dan zal hij ook ons verloochenen;