is toegevoegd aan uw favorieten.

Het Nieuwe Testament in zes Nederlandse vertalingen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

dienden deze dingen, die u nu aangediend zijn bij degenen, die u het Evangelie verkondigd hebben door den Heiligen Geest, Die van den hemel gezonden is; in welke dingen de engelen begeerig zijn in te zien.

Hand. 2 : 4. Efez. 3 : 10.

Opwekking tot een heiligen wandel.

13 Daarom opschortende de lenden uws verstands, en nuchteren zijnde, hoopt volkomenlijk op de genade, die u toegebracht wordt in; de openbaring van Jezus Christus. Luk. 12 : 35. Efez. 6 : 14.

14 Als gehoorzame kinderen, wordt niet gelijkvormig aan de begeerlijkheden, die te voren in uwe onwetendheid waren;

15 Maar gelijk Hij, Die u geroepen heeft, heilig is, zoo wordt ook gij zeiven heilig in al uwen wandel; Luk. 1 : 75.

16 Daarom dat er geschreven is: Zijt heilig, want Ik ben heilig.

Lev. 11 : 44, 45. 19 : 2. 20 : 7.

17 En indien gij tot eenen Vader aanroept Dengene, Die zonder aanneming des persoons oordeelt naar eens iegelijks werk, zoo wandelt in vreeze den tijd uwer inwoning;

Deut. 10 : 17. 2 Kron. 19 : 7. Job 34 : 19. Hand. 10 : 34. Rom. 2 : 11. Gal. 2 : 6.

Efez. 6 : 9. Kol. 3 : 25.

18 Wetende dat gij niet door vergankelijke dingen, zilver of goud, verlost zijt uit uwe ijdele wandeling, die u van de vaderen overgeleverd is; 1 Kor. 6 : 20. 7 : 23.

19 Maar door het dierbaar bloed van Christus, als van een onbestraffelijk en onbevlekt Lam;

Hand. 20 : 28. Hebr. 9 : 12. Openb. 1 : 5.

20 Dewelke wel voorgekend is geweest voor de grondlegging der wereld, maar geopenbaard is in deze laatste tijden om uwentwil,

Rom. 16 : 25. Efez. 1 : 9. 3 : 9. Kol. 1 : 26. 2 Tim. 1 : 9. Tit. 1 : 2.

21 Die door Hem gelooft in God, Welke Hem opgewekt heeft uit de dooden, en Hem heerlijkheid gegeven heeft, opdat uw geloof en hoop op God zijn zou.

Hand. 2 : 33. Filipp. 2 : 9.

gediend hebben, hetwelk u nu verkondigd is door degenen, die u het Evangelie verkondigd hebben door den Heiligen Geest, gezonden van den hemel, hetwelk ook de Engelen begeeren in te zien.

Heilige wandel.

13 Daarom, omgordt de lendenen uws gemoeds, weest nuchter, en stelt uwe hoop geheel op de genade, die u aangeboden wordt door de openbaring van Jezus Christus.

14 Gedraagt u als gehoorzame kinderen, en niet gelijk te voren, toen gij in onwetendheid naar uwe lusten leefdet;

Rom. 7 : 5. Efez. 4 : 17, 18.

15 maar gelijk Hij, die u geroepen heeft, heilig is, weest ook gij heilig in al uwen wandel.

16 Want er staat geschreven; „Gij zult heilig zijn, want Ik ben heilig". Lev. 11 : 44. 19 : 2. 20 : 7.

17 En indien gij Hem als Vader aanroept, die zonder aanzien des persoons oordeelt naar ieders werk, zoo leidt uwen wandel, zoolang gij hier vreemdelingen zijt, met vreeze, als die weet,

18 dat gij niet met vergankelijke dingen, met zilver of goud, verlost zijt van uwen ijdelen wandel naar de vaderlijke wijze,

1 Cor. 6 : 20. 7 : 23.

19 maar met het dierbare bloed van Christus, als dat van een onschuldig en onbevlekt lam;

20 die wel te voren gekend is, eer de grond der wereld gelegd werd, maar geopenbaard in de laatste tijden om uwentwil,

2 Tim. 1 : 9, 10.

21 die door hem gelooft in God, die hem uit de dooden opgewekt en hem de heerlijkheid gegeven heeft, opdat uw geloof en uwe hoop op God zou zijn.

u dienden door te profeteeren wat thans u aangekondigd wordt door hen die u de Blijde boodschap brachten door den Heiligen Geest, die van den hemel afgezonden is. De engelen zijn begeerig er een blik in te slaan.

Weest heilig, want God is heilig.

De Christenheid een koninklijk priesterdom.

13 Omgordt daarom uw lenden met verstand, weest nuchter en hoopt vast op de genade die u door de openbaring van Jezus Christus gegeven wordt.

14 Weest gehoorzame kinderen, die hun leven niet inrichten naar de lusten die u vroeger, in den tijd uwer onwetendheid, beheerschten;

15 wordt veeleer, zooals Hij die u geroepen heeft heilig is, ook heilig in uw geheelen wandel.

16 Er staat immers geschreven: Weest heilig; want Ik ben heilig.

17 En wanneer gij Hem als Vader aanroept die zonder aanzien des persoons ieder naar zijn gedrag oordeelt, brengt dan in vreeze den tijd uwer vreemdelingsschap door,

18 wetend dat gij niet door iets vergankelijks zilver of goud, verlost zijt uit uw ijdelen wandel, die u van het voorgeslacht is overgeleverd,

19 maar door het kostelijk bloed van Christus, als van een gaaf en vlekkeloos lam;

20 die wel vóór de grondlegging der wereld gekend is, maar nu eerst, op het eind der tijden, geopenbaard is ter wille van u,

21 die door hem geloof hebt gekregen in God, die hem uit de dooden opgewekt en hem heerlijkheid gegeven heeft; zoodat uw geloof tevens een hoop op God is.

22 Hebbende dan uwe zielen gereinigd in de gehoorzaamheid der waarheid, door den Geest, tot ongeveinsde broederlijke liefde, zoo hebt elkander vuriglijk lief uit een rein hart;

Rom. 12 : 10. Efez. 4 : 3. Hebr. 13 : 1. 1 Petr. 2 : 17.

23 Gij, die wedergeboren zijt, niet uit vergankelijk, maar uit onvergankelijk zaad, door het levende en eeuwig blijvende Woord van God. Jakob. 1 : 18. 1 Joh. 3 : 9.

24 Want alle vleesch is als gras, en alle heerlijkheid des menschen is als eene bloem van het gras. Het gras is verdord, en zijne bloem is afgevallen;

Jes. 40 : 6. 1 Kor. 7 : 31. Jakob. 1 : 10. 4 : 14. 1 Joh. 2 : 17.

25 Maar het, Woord des Heeren blijft in der eeuwigheid; en dit is het Woord, dat onder u verkondigd is.

22 Reinigt uwe zielen in de gehoorzaamheid aan de waarheid door den Geest, tot ongeveinsde broederliefde, en hebt elkander vurig lief uit een rein hart,

23 als die wedergeboren zijt, niet uit vergankelijk, maar uit onvergankelijk zaad, namelijk uit het levende woord Gods, dat eeuwig blijft.

24 Want „alle vleesch is als gras, en al zijne heerlijkheid als eene grasbloem,

Job 14 : 2. Ps. 90 : 5, 6. 103 : 15.

Jes. 40 : 6—8.

25 Het gras verdort en de bloem valt af, maar het woord des Heeren blijft in eeuwigheid". En dit is het woord, dat onder u verkondigd is.

22 Nadat gij dan uw ziel door de gehoorzaamheid aan de waarheid geheiligd hebt tot ongeveinsde broederliefde, moet gij elkander van harte liefhebben,

23 als menschen die wedergeboren zijn, niet uit vergankelijk maar uit onvergankelijk zaad, door Gods levend en eeuwig woord.

24 Immers, alle vleesch is als gras, en al zijn heerlijkheid als een grasbloem; het gras is verdord, de bloem afgevallen;

25 maar het woord des Heeren blijft tot in eeuwigheid. En hiermee wordt het woord bedoeld dat u als heilmare is gebracht.