is toegevoegd aan je favorieten.

Dr. Herman Bavinck

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

heeft."1) Later kerkte hij bij D o n n e r s opvolger, Ds. Js. van der Linden, een man van sierlijke welsprekendheid.

Moeilijk zou men een tweede gemeente der Chr. Ger. Kerk kunnen aanwijzen, welke den student B a v i n c k met zijn karakteristieke aspiratiën zulk een milieu bood. Niet, dat hij het in de hoogte zocht. Onder alles bewaarde hij den eenvoud, uit de ouderlijke woning meegebracht. Maar correctheid tot in zijn uiterlijke verschijning toe, fijnheid van vorm en ongekunstelde voornaamheid van manieren waren hem tot evenzoovele levensnoodzakelijkheden geworden.

Toch bleef hij iets eenzelvigs behouden. In intiemen vriendenkring bewoog hij zich in zijn element. Hij leefde met zijn vrienden mee en deed voor hen, wat hij kon. Het moet hem ongetwijfeld genoegen hebben gedaan, zijn predikant Ds. D o n n e r een wederdienst te kunnen bewijzen, door diens zoon A. M. D o n n e r (thans predikant te Amersfoort) les te geven in Hebreeuwsch en Arabisch. Eiken Zaterdagavond van drie tot vijf ontving hij dezen op zijn kamer en na afloop der lessen praatten zij nog wat na. Leverde Zwolle hem zijn eersten discipel, Leiden gaf hem zijn tweeden. En het vriendschapsbewijs zal hem te gemakkelijker zijn gevallen, waar de aangeboren lust tot doceeren ook nu weer bevrediging vond.

Maar een eenigszins uitgebreid gezelschap was voor hem de rechte atmosfeer niet. Dan toonde hij zich nerveus en afgetrokken. Van Bilderdijk getuigt hij ergens : „Daar hij onbeholpen en verlegen was, zich niet gemakkelijk bewegen kon en steeds door de vrees van een dwaas figuur werd gekweld, voelde hij zich in een groot gezelschap niet op zijn gemak, vervulde hij op een diner of partij meest eene zwijgende rol en vond hij praten de moeilijkste zaak der wereld."2) Zoo sterk had B a v i n c k dit niet. Maar veel ervan werd toch in hem gevonden. Inzonderheid kwam zijn bedeesdheid uit tegenover dames. Als bij D o n n e r, waar hij dikwijls een visite bracht, zich ook jonge dames in het gezelschap bevonden, had hij moeite zich een houding te geven. Men vergeve het dan ook dien Leidschen jofferen, dat zij, gelijk een harer, nu deftige matrone, mij met eenig

1) in Memoriam. Prof. Dr. H. Bavinck herdacht door een zijner oudleerlingen, Ds. J. H. Landwehr. J. H. Kok, Kampen 1921, bl. 11 vv.

2) Bilderdijk als denker en dichter, bi. 10.