is toegevoegd aan uw favorieten.

Dr. Herman Bavinck

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

is noodig natuurlijk, dat het contractueel verband, dat er tusschen gen.(oemde) Vereenigingen deGeref. kerken inzake de Theol. Faculteit bestaat, verbroken wordt."1) Een niet bepaald verzoenend voorstel! Tegenover eenige inzenders licht hij dit nader toe. Na al wat gepoogd en mislukt is moet z.i. elke vereeniging of ineensmelting der beide inrichtingen onvermijdelijk uitloopen op opdoeken, opruimen, verdwijnen der Theol. School voor eens en voor goed. En daaraan mag hij thans minder dan ooit medewerken. Bovendien vreest hij „de Maccoviaansche koers". „Nu reeds wordt in verschillende kringen geklaagd, dat het is, alsof er een kille wind van supralapsaristisch dogmatisme door de kerken vaart en dat nog wel gepaard vaak met een dialectisch verbondsfatalisme."2) Nog hield B a v i n c k zich schuil. Niettemin, is hij het volkomen met zijn ambtgenoot eens, wat den raad van Kuyper betreft. Toen echter sommige classes op saamspreking aandrongen, verklaarde hij hiertegen geen bezwaar te hebben, doch met de bijvoeging: „In verwachting van haar vruchtbaarheid kan men verschillen."3) Een paar weken later vermaant hij nog zich omtrent zulk een conferentie geen illusie te scheppen. Men behoeft volgens hem nog niet aan vlagen van moedeloosheid te lijden, als men meent, dat de kans van slagen niet grooter is dan voorheen. „Echter is het mogelijk, dat ons zeer aangename verrassingen zijn bereid. Misschien denkt Dr. Kuyper thans anders over het voorstel-Bavinck dan vóór de Synode van Groningen". Misschien heeft hij een beter.4) Met die conferentie liep het echter spaak. Ze zou samenkomen op 28 Febr. te Kampen. Maar Kuyper was verhinderd. Daarom sprong ze af. B a v i n c k legde er nu den nadruk op, dat men van de zijde der Theol. School alle welwillendheid heeft betoond. Weer laat hij doorschemeren, dat hij elk nieuw plan een doodgeboren kindeke acht. „Twee pogingen zijn er nu in hoofdzaak om aan de gedeeldheid een einde te maken: n.1. de Conceptacte van 1893 en het voorstel-Bavinck in 1899. Beide deze pogingen zijn mislukt. En het jammerlijke van deze historie is nu, dat er geen derde is." Ook maakt hij er K u y p e r een verwijt van, dat deze

») Bazuin, jg. 1900, no. 47 (23 Nov.).

2) Jg. 1900, no. 51 (21 Dec.).

3) Jg. 1901, no. 3 (18 Jan.).

4) Jg. 1901, no. 5 (1 Febr.).