is toegevoegd aan uw favorieten.

Dr. Herman Bavinck

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Wat ik heb gewonnen! Nieuwe betrekkingen waren aangeknoopt en hij had een omgeving gevonden, waarin hij zich thuis wist.

Wat ik heb behouden! Dat was het geloof.

Ontroering maakte zich van allen meester.

Het scheen hemzelf een wonder, dat hij het geloof had behouden.

Dit kan niet verbazen, wanneer men weet, dat het zelfs in dit tijdperk in zijn ziel nog zoo kon stormen. Dat hij zelfs nu nog somwijlen door twijfel werd besprongen. Of had hij pas twee en een half jaar geleden het zijn vriend Dr. Snouck Hurgronje niet nogmaals beleden : „Mijnerzijds stem ik toe, dat de onderstelling, waarop mijn levensbeschouwing rust, n.1. de waarheid der H. S. een moeilijk probleem insluit. Ik kan er eigenlijk dit alleen van zeggen: naarmate ik langer en dieper leef, bemerk ik, dat ik van het gezag der Schrift niet los kan komen, op dezelfde wijze ongeveer, als ik mij niet aan de autoriteit der denk- en der zedewet ontworstelen kan. Soms heb ik er weieens de neiging toe om er mede te breken, maar als ik mijzelf dan goed onderzoek, dan hangt dat saam met het booze in mijne menschelijke natuur, dan zit er altijd iets in, wat niet goed is en voor God niet kan bestaan. En omgekeerd, naarmate ik, laat ik het zoo maar zeggen, vromer gestemd ben en betere oogenblikken doorleef, voel ik mij tot aannemen van en onderwerping aan de Schrift volkomen bereid en geneigd en heb vrede voor mijn hart. Dat is vrij mystiek, maar alle wereld- en levensbeschouwing wortelt naar mij toeschijnt in zulke zielservaring, die aan bewust denken en handelen voorafgaat. En daarbij komt, dat moeilijkheden en bezwaren bij elke geloofsovertuiging zich voordoen. Wie met de laatste zou willen wachten, totdat de eerste opgelost zijn, krijgt er nooit een en valt aan het scepticisme ten prooi. En nu is wederom mijn ervaring bij voortgezette studie deze, dat de Christelijke wereld- en levensbeschouwing im Groszen und Ganzen gedragen wordt door de gansche natuur en geschiedenis."

Waar hij dan innerlijk zoo door de diepte heen moest, stijgt zijn jubel te hooger: ik heb het geloof behouden!

14. Zijn tweede reis naar Amerika.

Voor de Stone-lezingen in 1908 werd B a v i n c k uitgenoodigd. Daaruit groeide het plan tot een tweede rondreis door Amerika.