Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( 2* )

men laat leyden. niet om dat hy de ongercgtigfieid niet ziet, maar om hem hiernamaals, door het frraffen van Dwingelanden, var onregt vaardigen, die hunnen wil, hunnen geest ter. kwaade hebben doen werken, e!1 hunne reden misbruikten en door het belonen van deugdzaamen, zvne aln-t gt, goedheid en gerfckt:theid des te beter te dóen fchitteren. - Ziedaar een beknopt tafreel van den God die fk aanbid. - Oo-d -el, zelve, of ik 'er geen reden toe heb. Zie daar dan ook dien godsdienst, zo zuiver als eenvoudig zo oph melende als lig, te betragten, dien ik als den eeni tfn w^ren godsdienst op aarde iejlaanbaar, befchou-

We Vbeg hier by, alle zodanige grondregulen,

waar door het geluk van her menschdom kan bevorderd worden: met een woord alle de pligten, alle de deugden d.e uit den gulden grondregel van Jezus voort vloeyen: hebt uwen naasten (dar is uwen evenmensen J) zoo lief als u zeiven; en zie d.ar dar, in een kor, befrek, wat ik belvde; e„ welke pligren ik zo veel moogelyk zal tragten te vervullen Het licht der waarheid mag rog een tyd lang door de polken der verblinding BaiUwélj* heen fchynen. weldra toch zal her me, ge.eld doorbreeken en de ganfehe aarde verlichten , en rerwyl her eene volk na her ander de beAiegeryen d, &*n»i*en\ Fattori,, Lamas , Bonzen, Jnons. Praters en Monniken zal vloeken, zal hunne reden hun Ine, my doen bezeffèn, dat er maar éénen waaren godsdiens, oP aarde b .ftaanbaar is. En dat zy God d-enende, zo als hy moet gediend worden, en hnnhe pligten vervullen fc, z-0 als het geluk van het mensehdom vordert, aan hunne beftemraing op deeze waereid voldoen. _

Dus

Sluiten