Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( 6 )

geneegenJteid en met eenen evengelyktn eetlinl aan. Zievdaar, waarin de Christlyke Öpenbaaring voigens de. Trentfcbe Kerkvergaadering begreepen zy.

Nü heeft intusfchen de Dordfcbe Kerkvergaadering die Openbaaring binnen veel nauwer Grenzen beperkt. Zy heeft haar Zeegel gehegt aan de zoogenoemde Geloefsbelydenis der Gereformeerde Kerken in Neederlani. En van deeze Belydenis vangt het IV. Artikel dus aan. Wy vervatten de Heilige Schriftuur in twee Boeken, des Ouden en des Nieuwen Teftaments, welken zyn Canonike Boeken, wasr teegen niets valt te zeggen. Deezsn worden aldus geteld in de Kerke Gods. Hier volgen de naamen der Boeken , welken ia de gemeene Nederrluitfche Bybels zyn vervat. Het V. Artikel luidt alnus: Alle deeze Boeken alleen ontvangen wy voor heilig en Canoniek, em ons geloof naa dezelven te teguleeren , daarop te gronden , en daar meede te bevestigen. En geheven zonder eenige twyffeling , al wat in dezelve begreepen is. En dat niet zoo zeer om datze de Kerk aanneemt en voor zoodaanigen houdt, maar inzonderheid , em dat ons de Heilige Geest getuigenis geeft in onze harten, dat ze van G"dzyn, dewyl ze ook liet bewys van dien by zig zeiven hobben ; gemerkt de blinden zeiven tasten kunnen, dat de dingen» welken daarin voorzegd zyn , gefchieden.

Dus zondert de aangevoerde Belydenis, en met dezelve de Dordfcbe Kerkvergaadering esnige Boeken als heilig af, uit het midden van die gefchreevene en ongefchreevene oorkonden, welken de Trentfche Kerkvergaadering allen , met eene evengelyke geneegenbeid en eenen evengelyken eerbied aanneemt. Derhalven moet by eiken onderzoekievenden de vraag ontdaan, waarom de Dordfcbe Kerkvergaadering zulk een onderfcheid maakt,

tui-

Sluiten