is toegevoegd aan je favorieten.

Thelyphthora; of verhandeling over [...] het verderf der vrouwen, beschouwd naar de gronden der goddelyke wet.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

aai Van de Polygamie.

„ fbecrans; eum ab mitio vox ifta non GtaudHgj ,, fed magjs — crefcite et multipücammi, fterilitas „ etiam maledictioni fait fubjecra, polygamia con„ cefia" &c.; maar dit alles is thans ten einde; h q«'*a hodie, repleto mundo, non tam fit necefa„ riaquam olim." — dewyl het thans, de weereld met menfehen vervuld zynde, zoo noodzaaklyk niet is, als het te voren was. Indien de lezer lust heeft, om te zien, hoe verre de dwaasheid en geestdryvcry de menfehen, omtrent dit onderwerp, kan vervoeren, hy leze de brieven van tfertidliamis wiEuftaehïus — aan Gerontius — cn tegens Helretius; ïtertiiUianus over de kuischheid; Chryfoftomus over den maagdclyken ftaat; Cyprianus over de tucht der maagden; en Oecumemus over ï Cor. VII. en alsdan' zal hy eerst bevinden, welke laage gevoelens omtrent het huwelyk zelf gevoed werden, als mede, waar door in de Christenkerk tot het veroordeelcn der tweeden huwelyken van yderenaart, en dus ook der polygamie, de eerste grond werd gelegd, tot dat eindelyk de kerk van Rome de onbefchaamdheid heeft gehad, dien man in haren ban te doen, welke zeggen zoude: „ dat zy door de wet „ GODS niet verboden waar:(zie Br ent. Concil. Trident. Eng. vertal. p. 784.) „ zoo wel als de „ geene die ftaande houden : dat de wet GODS het „ huwelyk der priesteren heeft gebiilykt." Ibid.

De