is toegevoegd aan uw favorieten.

Authentique bylagen tot de geschiedenis der omwenteling van 22 january 1798, en van het arrest [...] van 28 leden der Nationaale Vergadering

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

< 233 >

dat hy ook daar en tegen, zoo men nïets tot zynen laste weet in te brengen, uit hoofde zyner onfchuld herfteld worde, in 't genot van die vryheid , op welke hy een aangeboren recht heeft, dan waar van hy nu reeds zoo veele weeken willekeurig is beroofd geworden.

Dit is het, burgers! dat de ondergetekende vraagt: —-2 dit is het, dat hy uit hoofde van de onbetwistbaare rechten van den mensch en burger vermeend te mogen vorderen: en dit is 't ook dat hy met vereischten eerbied van ul. reclameert, in dat rechtmatig vertrouwen, dat gyl. hem dat recht zonder uitftel zult doen geworden, en in welke verwagting hy te meer verfeert, om dat dezelve fteunt op 't duidelyk voorfchrift, der op den 23ften April dezes jaars aangenomene Staatsregeling, welkers gronden gyl. verklaard hebt, in de waarneming uwer posten, als mannen van eer te zullen volgen.

(was get.)

C. G. HULTMAN.

Öuis in 't Bosch, 22 Juny, 179?-