Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

advys-boek.

en GF.LET OP DE VOORGESTELDE VRAGE:

Of, nameatlvk, de Kinderen van Joanna Tubelius, huysvrou-, we vto A fo Ketelaar, geregtigt zyn tot het geene boven de legitime portie van de nog fuy vere filiale portie van haar Juanna Tubtlius is overge/cboten, en by de voorfz. fcheiding, by provifie, onvermindert ieders regt, ook ge« bieeven is onatr de adminiltratie van de Executeurs voorn., met de gevolgen, of aanwas van dien? Dan of in tegendeel de Kinderen van Catharina, Maria, en EUfabeth Magdalena Tubelius, alleen, of meede, of wie anders daar toe moogen geregtigt zyn ? «.

Dunkt, onder rerbeeteringe, dat alle de Kinderen, ende zulks, zoö wel die van Joanna Tubtlius, als die van Catharina Maria, en Elifabeth Magdalena Tubelius, ftaaks wyfe, geregtigt zyn tot hec voorfchreeve overjebot van de filiale portie van Jeanna Tubelius, met den gevolge, en aanwas van dien.

Om redenen, dat by den voorfchreeve Teftamente van Maria Kmp, Weduwe van Elhard Tubelius, in de eerfte plaatfe de ge/amentlyke kinderen van dezelve haare Teftatrices vier Dogters, dié zy toen reeds hadden, en namaals mogten krygen, tot Erfgenamen zvn geïnftiruetrt in alle het geene zy Teftatrice, loven de refpective Legitime portien ( waar in dezelve haare vier Dogters meede voor of alleen tot meede Erfgenaamen waaren gefteld geworden) nog verder zouden komen achter te laaten, en dat by fiaaken, ende niet by hoofden; ehde dat vervolgens in de tweede plaatfe, die inflitutie, ofte Erfftellinge, wel gelyk weder is herroepen, ende vernietigt; maar in zulken geval alleen, ende niet anders, dan indien haar Teftatrices voornoemde Dochters, de dkar aan volgende difpofirie voor goedgekeurt zouden hebben, en dan ook uytgebragt de acte van renunciatie, en approbatie by de Teftatrice daar neffens en daar toe fpecialyk vereifcht; en dat nochtans in deefe werd gefupponeert als eene waarheid , dan Joanna Tubelius zig aan haare Legitime gehouden heeft gehad; ende dat de drie andere Dogters, met naamen Catharina, Maria, en Elifabeth Magdalena Tubelius, alleen, daar van hebben gerc nmtieert, en den inhoude van de volgende difpofitie geacquiefceert; zoo als dit dan ook is te zien uyt de refpective actens vao Infi-

II. Deel. T11 nua-

Sluiten