Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

2 OVER DE BESCHADIGENDE

len , wier naturen overeenkomen , dezelfde. Dacr zijn zaken, welken, van buiten in een lichaem komende , dat een zaed der Ziekte bevat, eene Ziekte aenbrengen. Deze noemt men in de Schooien der Geneeskunde befchadigende vermogens. Uit de voorgaende verhandelingen zal men reeds een denkbeeld 'van deze dingen, die wij nu en dun hebben aengeroerd, gekregen hebben. Niets is 'er in de heilzame kunst zoo noodzaeklijk , als de Oorzaken der kwalen, die den mensch bejegenen, naer te fpeuren. De Mensch, bewoner eener draeiende aerde, deelt in derzelver wisfelingen; gedurig werken op hem vele zaken, die hij door geene voorzorg kan mijden, door geene wijsheid veranderen. Deze zijn de bronnen van veelvuldige kwalen , die het leven fchaden, ondermijnen, blusfchen. Nu is het voornaemfte werk der Geneeskunde de aenwezende Ziekten te genezen, en de dreigende te verhoeden; doch om dit doelwit te raken, moet zij die fchsdelijke vermogens kennen; ieder hunner moet grondig onderzogt worden. Van hunne kennis hangt het waernemen hunner veranderingen, en het wel verklaren en mijden derfcelven af. Ik hebbe getoond, dat een Geneesheer de Ziekte leert kennen, door hare oorzaek üittevinden. Om deze te ontdekken , verdeelt hij haer in vele eenvoudige oorzaken, die vereenigd de naeste ■ware oorzaek der Ziekte maken. Onder deze oorza<»

kei»

Sluiten