is toegevoegd aan uw favorieten.

Oude en tegenwoordige staat en geschiedenis van alle godsdienstplichten, kerkzeden en gewoontens van alle volkeren der waereld.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

van EUROPA. &tf

Cfl geestlyke. Zy ontkenden dat christus mensch* lyk vleesch had aangenomen , zynde flechts doof het ligchaam van maria doorgegaan, gelyk het water door een goot loopt. Hunne Godgeleerdheid was zo ingewikkeld, dat geerte dan Wysgeeren zig daarvan een denkbeeld konden vormen, clemensde alexandriner zegt : dat zy in het geheel op geen zedeplichten acht gaven, Hellende dat men voorde Romeinfche Landvoogden christus vryelyk mogr, verloogchenen.

marcion, wegens zyn fnood levensgedrag uit de kerk geftooten zynde, wierd de (lichter eener nieuwe leere. Onder anderen zegt men dat hy zou gefield hebben , dat , toen christus ter helle nederdaalde, aldaar cham , benevens de Sodomiten zon verlost, maar de Aardsvaders daar hebben laaten blyven. Voor het overige had hy dezelve leerftelMngen als de Valentiniaanen.

De Bafilidiaanen maakten op het einde van dè tweede eeuw veel beweging in de kerk. Deze fecte heeft hunnen naam ontleend van basïlides , welke leerde , dat god tusfehen deze aarde , en het verblyf zyner heerlykheid , drie honderd vyfënzestig hemelen had gefchapen ; dat elk derzclven door eenen engel wierd befluurd ; dat de engel van de hovende hemel , de fchepper van die der overige hemelen was. Ook leerde hy , dat christus niet aan het kruis geleden, maar dat simon van cirenezyne plaats bekleed had. Voorts kwamen zyne leerbegrippen zeer naby aan die der voorige ketteren.