Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

<>'( 24- )<>

dié* Welken wij belahgloozen pleegen te noemen , waarvan de gewijde en ongewijde gefchiedenis, de Vaderlandfche Jaarboeken, en , gelijk ik gaarne denke, ook onze tijd voorbeelden opleveren , zullen altijd het menschdom tot eere ftrekken * men zal er de verdienden onophoudenlijk Van erkennen , nooit nalaaten , die te vereeuwigen; — ten einde nu j om den zodanigen , die in dit denkbeeld mogt gevallen zijn , daar van te rug te doen koomen * bidde ik hem , zig te herrinneren , hoe ik fprak van het welbeftuurd zelfsbelang, dat tot de tij der deugden behoort, der famenlevingeontelbaare voordeden aanbrengt, waarin i gevolglijk , niets verlaagend voor den mensch is , die * integendeel * zig veredelt j door te gehoorzaamen aan dezen aanleg der hoogfte Wijsheid i welke haare redelijke fchepfelen begunftigd heefc met eene neiginge , waarvan de verftandige involging hen gelukkig maakt* en, met evenveel recht, als ( 3 ) een beroemd fchrijver (lelt van de liefde tot ons zeiven , kan gezegd worden , dat zij nooit te fterk * maar wel te zwak , en verkeerdwerkende kan zijn.

Vergunt mij , die , mogelijk , uwe aandagt reeds te veel heb gevergd, nü nog mijn onderwerp op de (Economifche inrig-

ting*

C 3 ) ForMeï Sou reet de ia Mor aki

Sluiten