Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( 8 )

tig verkozen Vertegenwoordigers opgetreden, om U alle de vruchten van de Staatsregeling te doen genieten ; om Uw geluk zoo veel te bevorderen als en Uw inwendige toeftand, en de uitwendige omftandigheden van het Gemeenebest Ons mogelyk maaken.

Dan, inmiddels, had al het voorige veele en groote misdadigers gemaakt; fommige hebben reeds het loon hunner misdryven ontvangen, tegen andere zyn Procedures aanhangig, omtrent de meeste is nog niets beflist, en terwylzy, ieder oogenblik, in rechten zouden kunnen worden betrokken, zyt Gy in het onzekere, hoedanig ten hunnen opzigten zal worden gehandeld.

Onder deeze misdaadeu kennen wy Lieden, welker bedorven hart het kwaad om des kwaads wille bemint, en die rusteloos in hunne poogingen toe bederf des Vaderlands, zonder de waakzaame zorg van het Beftuur, de vrugten van alle onze opofferingen , in weinige ogenblikken zouden doen verloren gaan; dan veelen onder hun wilden het goede, en zoo zy van het rechte fpoor afgedwaald, flegte middelenter bereiking hunner goede oogmerken gebruikten , wierden zy daartoe, en door hunnen blinden yver, endoor den drang der omftandigheden , en door misleiding voortgefleept, terwyl zy van hunne dwaaling teruggekeerd, of zich bereids eenftemmig met alle braaven roi.d-'öm de Staatsregeling hebben gefchaard, offlegts het oogenblik verwachten, dat het Vaderland als eene goede Moeder, welke het geluk van alle hsare Kinderen beoogd , over hun lot zal hebben uitfpraak gedaan, om hunne voorige dwaalingen door eenen dubbelden yver ten dienfte der vryheid, nittewisfehen.

Zoo dus immer eene belofte van ftrafTeloosheid, belofte, anderszins even verderfelyk voor de rust

det

Sluiten