Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

door den Af/land van Zon en Maan. 19

zelve nagefpcurd, en daar uit voor alle tyden afgeleid, hoe veel zy, wanneer ze zig aan den Horizon bevindt, van ons verwyderd moest zyn; waar uit men vervolgens de grootheid van haar fchynbaare Middellyn en Horizontaaie Parallaxis, die in reden van dien Afftand moesten af- en toeneemen, kon berekenen, en om die reden bevonden zyn in zulk een naauw verband te ftaan, dat men altyd de eene uit de andere kan afleiden; ten welken einde men dan ook de pde Tafel vervaardigd heeft, waar uit men, met behulp van de Horizontaale Parallaxis, welke men in den Zeemans Almanach, van ia tot 12 uuren, het geheele jaar door, bereekend en aangetekend vindt, haar Horizontaale halve Middellyn kan opmaaken ; en het is om deeze reden, dat wy reeds in de eerfle Nommer de Horiz. Parallaxis der Maan gezogt hebben, ten einde 'er in deeze derzelver Horiz. halve Middellyn door te bepaalen.

Dezelve was 54 min. 26 fec, welke men, in de 9de Tafel opgezogt hebbende, in de naastvolgende Colom, 14 min. 52 fec. voor de Horiz. halve Middellyn vindt.

Dan, zodanig zoude de halve Middellyn en Parallaxis geweest zyn, zoo de Maan zig op het oogenblik der waarneeming aan onzen Horizon bevonden hadde; doch dit is zo niet, zy is boven denzelven verheven; en hier door is het, dat zy zelf op gelyke Afftanden van de Aarde, des niettegenftaande op ongelyke van ons, die de op. pervlakte bewocnen, moet zyn; de reden is klaar: want daar de Maan, in vergelyking van de andere Hemellichten, zig zo naby de Aarde bevindt, kan de omtrek deezer laatfte in haaren loopkring geenzins als een Stip worden aangemerkt; maar moet noodwendig voor een Cirkel van cenige grootte gehouden worden. Nu begrypt men Ba ge-

Sluiten