Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

(p)

i. c. 2 0

of de üuidelyke openbaaring van die Godlyke en hem natuur.ei gene Hèerlykheid, Hoogheid en Majsfleit. t *

En met opzigt tot deze beide zaaken nu, zegd Paulus hier, dat Christus ze geenen

roov gedgt heeft: Een roov of rooving

is eigentlyk dat geene, 't welk iemand zig onbillyk, en in weenvil van den geenen, aan wien het eigentlyk toekomd, aanëigend, of V geen iemand van een ander, door geweld of ten minflen onwettig en in eigen gezag en eigenmagtig na zig neemd, zig aanmaatigd, of daarvan zig onwettiglyk bediend: — ons grondwoord it**v»»f zegd eigentlyk de daad van rooving , en drukt dus uit zodaanig een gedrag of handel, in eenige zaak, waarby menrooverybegaat: — roovery is derhalven het regte tegengeftelde van al dat geene, 't welk iemand op eene wettige en regtmaatige wyze bezit, en waarin hy zig billyk en regtvaardig gedraagd

Dit nu overgebragt tot onzen text, zal Paulus willen leeren (als hy zegt, dat Christus, in de geftaltenisfe Gods zynde, het geenen roov gedgt heeft Gode eeven gelyk te zyn) dat die Godlyke Majefteit en Hèerlykheid, die de Zoone Gods by zynen Vader had, eer de waereldwas, en dus voor zyne verneedering , van hem geenzins wierd bezeeten, als iets dat ïxvonnatuurlyk en onwettig had: — neen hy was Gods eigen Zoon, beftaandein bet Godlyk Weezen, en derhalven al wat Godlyk was, was hem regtmaatig en van natuure eigen;

* Ba Al

Sluiten