Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( 232 )

„ zen, eene waare zelvfiandigheid zyn.

Stel u Jefus Christus nu voor aogen on„ der het denkbeeld van waaragtig God , en zegd, in dat opzigt, van Hein, dat „ hy by God was, dan hebt gy niet alleen ,, ééne zelvfiandigheid by éène zehftandig», beid , maar ook é é n e n waakügti-

,, gen god by eenen WAARaGTI-

„ gen god! twee zelvsta nd i*

„ ge goden. een veel-goden*

„ dom! — eene volstrekte te-

,, g enstr ydigheid , welken te

„ leeren , nooit het oogmerk „van johannes kan o e weest

,, zyn! Neen! hyjoond, dat de Verlosfer „ der menfchen , in meer dan een opzigt, „ voor de Schepping der waereld beftond] ,i Eendeels, met opzigt tot zyne gefcbaape„ ne, anderdeels, ten aanzien van zyne on„ gefchaapene Natuur, — V is alleen, met 9, betrekking tót de ar fte , dat hy zegd,

het woord was in den begin"

„ n e b y g o d. — Dog wettende, dat die „ gefchaapene zelvfiandigheid, in zulk een „ naam» verband ftaat met de Godheid dat „ deze laatfte, eigentlyk, een deel pan 3, 's Verlosfcrs Weezen uitmaakt, zo zegd „ hy verder, by opklimming-, ja het „ woord was god.

Is dit alles, nog niet genoeg, om ie* „ mand te overtuigen van Christus ontleende „ Natuur , laat hem dan den Zaligmaaker „ zelvs hoor en bidden, zeggende, Vader l „ verheerlyk my, by U zelven, met die „ hèerlykheid , die ik by u badde , eer de

„ wat*

Sluiten