is toegevoegd aan uw favorieten.

Twee leerredenen, de eene by het toedienen van den christlijken doop, de andere ten afscheid van de doopsgezinde gemeente te Utrecht.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

AT S C II E I D S-E E DE. 75

de amptsverrigtingcn der waare Christen Leeraarcn in het midden uwer. - Die genade van God ,waar door Hij. in Christus zijnde, de waereld met zich zeiven verzoende, en dus ons onze zon' den niet wil toerekenen , heb ik ook aan uliedcn met nadruk flccds verkondigd, en ,tot onze eeuwige behoudenis , welmeenend aangedrongen: en fommigenuwer, God zij geloofd! hebben ook, dit weet ik, onder het middel dezer onzer prediking, de zegenrijke goedheid en de genade Gods aan hunne harten blijmoedig ondervonden.

Niet zelden doch , op het vast fundament der Propheten en Apostelen bouwende, verkondigden wij ulieden Jefus Christus en dien gekruist , u toeroepende, laat u met God verzoenen !

Wij meenen dan nu ook recht te hebben, om met Paulus te wenfehen en te bidden om met de Zendelingen van Jefus Uiieden te vermanen en te fmeeken , dat toch deze genade van God door ulieden niet te vergeefs moge ontjangen zijn!

En , wanneer wij ,in onze onderfchcidene leerredenen , ulieden voordroegen de leere der verzoening , en dezelve aanpreezen als eene groote genade van God , dan toch hebben wij in dezen