is toegevoegd aan uw favorieten.

Hollandsche pleit-zaal, of Magazyn van singuliere processen.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( 205 )

„ den moogen Dadigen , mits geen vast Goed „ vervreemdende: Van alle Twistzaken mag men ,, Dadigen, uitgenomen van Onderhoud des toe.

komenden tyds; wel verftaande, 't welk by ui„ terfte Wille gemaakt is, mag men zonder ken,, nisfe van het Hof, of van den Gerechte niet „ Dadingen, tot nadeel van den geene, die het ,, onderhoud gemaakt is. Uit Dading fpruit, dat „ voldaan moet worden, het geene by de Trant-, „ actie befprooken is; Alwaar het fchoon dat hem

de een of de ander vermoed eenig nieuw bewys „ bekomen te hebben. Vermag .geen Overeenkom,, fte gemaakt worden van gefchilleh, lpruitende „ uit eenige uiterfte wille, die nog niet geopend „ of geleèzen zyn: Over misdaden mag met den

Officier niet verdragen worden, als met kennisfe ,, van den Gerechte of Overigheid , maar wel

met den beleedigden".

Wat is een Transactie, in het particulier, voor zoo veel zy in de Practyk word aangemerkt'!

Zodanig een Conventie of Verdrag tusfchen twee of meerder twistende Perzonen, rakende eenige zaken in Questie, die of nog niet, of bereids werkelyk voor eene Recht bank Litispendent, en nog ongedecideerd hangende zyn.

Expliceer eens over hoedanige zaken het naar rechten gepermitteerd is van te mogen tranfigeeren.

Onder anderen,over de navolgende: Als (i) over een twyffelachn'g en nog onzeker Proces, waarover men mag tranfigeeren , alfchoon de zake aireede bepleit en in ftaat van wyzen gebracht was, zoo lang dezelve by Sententie van den Rechter niet is be» flist j (2.) Heeft Transactie inzonderheid plaats als

'er