Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C*3 3

een fchandelykc echtbreeker; ja dat alles ben ik tegenwoordig. Wat de natuur met geenefcmooglykbeid in my kon uitrichten, heeft zy met weinig moeite ten uitvoer gebragt.

O vrouwen ! hcillcoze klippen voor wysheid en deugd ! Eeuwige verflocrsters van alles, wat de natuur goed en edel in, ons geprent heeft! In uwen boezem fchuilt etn adder, die zonde'- ophouden zyn gift inzuigt , en wede- uitfpuugt. Wanneer gy weend, dan (leekt hy; wanneer gy lacht dankittcld hy u. Gy ademt bederf en dood op de bloesfem van ons leeven , en vergiftigd het voedzel der onfterflykheid, die de eere ons aanbiedt. Rust noch vryheid wooncn nimmer onder een dak met u. Doortraptheid, vcinzcry en boosheid, die uwe genadige metgezellen zyn , dulden daaronder geene andere gasten dan haar's gelyken , en htt giftig gclrocdzel dat zy zelve voort«eeJen , argwaan , misnoegen en wanhoop.

Laat ik in de handen van moordenaars vallen , of geef my ar.n de woedende golf B 4 ven

Sluiten