Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Uitvoer var Merries, var Cuba , verboden ;

lier welk zeef nadeelig is voor de Kroon.

«78 BRIEVEN

XXIII. Ik verneem, dat de Bevelhebbers van Cuba, op levensftraf, verboden hebben , Merries, en andere Dieren, die hun geflagt voortplanten kunnen, van dat Eiland, cn van alle andere Eilanden, naar Nieuw Spanje uit te voeren. Zy willen ons daardoor in de noodzaaklykheid brengen , om alle R>orten van Dieren tot een buitenfpoorigen prys by hen te moeten koopen. Dit is een zeer fchadelyke Monopolie , welke den bloei dezer Landen grootelyks moet verhin* deren: en het is te onbillyker, omdat Nieuw Spanje de oorzaak van den welvaart der Eilanden is. Ik bid, derhalven, uwe Majefteit ons de uitgeftrektfte vergunning te geven, om alles, wat wy noodig hebben, van deze Eilanden te mogen haaien, en den BeveU hebberen van Cuba, en der andere Eilanden, uitdruklyk te verbieden, van zig niet tegen het koopen en uitvoeren dier noodwendigheden te verzetten.

Behalven dat deze uitvoer hun geenerleio nadeel toebrengt, zo zoude ook dc dienst uwer Majefteit, by deze tegenkanting en ftremming, zeer veel lyden. Het is onmogelyk hier iets nuttigs aan te vangen, het zy om de Koloniën te bevolken , het zy om dezelve behoorlyk te onderhouden, of nieuwe Koloniën aan te leggen, zo wy het

Vee,

fchikkingen van cortes, weder niet een grooten geest ? indien men flegts de eeuw, waar in hy leefde, in aanmerking neemt. Hoe veel jammers, goede p a£afox! zoudt gy ontgaan hebben, hadt men dez? wyze maatregels aan 't Spaanfche Hof gevolgdd

Sluiten