is toegevoegd aan uw favorieten.

Romeinsche geschiedenissen.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

GESCHIEDENISSEN. 22?

mij begeve buiten mijn verblijf, waarin alleen de behoefte, die ik minne, woont, vindik eenen eerbied, die bij ons aan geene fchatten verbonden is. Rome kent gee- • ne andere vereischten in haare Staatsdienaars , behalven bekwaamheid en braafheid: die beiden brengen de volmaaktfte gelijkheid onder haare burgers voord. Zij beloont haare Ambtenaaren edelmoedig, en laat alzoo even min plaats over voor de omkoping, als voor den ondraaglijken hoogmoed van bevoorrechte rijken. — Welke reden van klaagen heb ik in zulk een Gemeenebest over mijne bekrompene middelen? Voor mij zeifis de behoefde geen last: ik acht ze hooger , dan den rijkdom. Zij doet mij arbeiden, maakt mij gezond, houdt mij graag, geeft fmaak aan het eenvouwdigfte voedzel, en verkwikt mij met den zorgeloosten flaap. Mijne kleeding is beproefd tegen de koude, mijn huisraad leent mij het gemak, *'t geen ik wensch, en deszelfs kosteloosheid vergunt mij een onbefchroomd gebruik. Geene onevenredigheid tusfchen mijne begeerten en mijne vermogens kennende, zegene ik dankbaar mijn lot. Mij ontbreekt zeker de magt P 2 om

ra.

BOEK V..

IOOFDST,

[. voor C,

279. \. van R.

473.