is toegevoegd aan je favorieten.

Genees- heel- artzeny- en vroedkundig magazyn.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

2j6" Over het regte gebruik van de Aderlating,

ingewanden , en een gevoel van volheid , knaging aen den mond van de maeg, hoofdpyn , zwaerte in het hoofd, ylingen , duizeling (m~), grooter hitte dan die men aen de bloedrykheid of fterke omloop der vochten kan toekennen , gemakkelyke galbrakingen, 't zy van zelf, 't zy door de kunst veroorzaekt, zwaerte in de knien, pyn in de lendenen (f), opfpanning van den buik, rommelingen en krimpingen in de darmen, galachtige en zeer flinkende floelgangen, galachtige pis, geelzucht (n), geele wei op het bloed, enz. Echter zyn in ydere Galkoorts alle deze teekens niet altoos aenwezend : want dus zouden wy, b. v. by eene zuivere uitgeftorte gal in de eerfie wegen, geweldig bedrogen worden, zoo wy altyd zichtbaer beflag op de tong zochten, en dit afwezend zynde de tegenwoor. dtgheid der raeuwigheden ontkenden. Immers ontbreekt fomtyds het zelve geheelenal, en 'er is flechts een ligt bezetfel op de tong, fchoon de andere toevallen de raeuwigheden duidelyk te kennen geven. Desgelyks moeten wy ons niet door een enkel toeval laten overhalen, om te befluiten tot de aenwezendheid van galftoffe, en tot uitdryving van dezelve: want

hoe

(m) Vertigo. fj?) lóterus.

(f) Op welke, volgens Lubwig, inzonderheid acht dient gegeven te worden.