Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VRIJHEID. GELIJKHEID.

BROEDERSCHAP.

Aan de provlfioneeïe Repre* fentanten van het Volk van Holland.

Burgers Reprtfent anten!

.Dij ons ontfangen zijnde Uwe Aanfchrijving van den p dezer, om, volgens bijgevoegd Formulier, zelve af te leggen, en van alle Geestelijke en Waereldlijke Amptenaaren af te vorderen zekeren Eed; hebben wij den zeiven, als mede deze Uwe Aanfchrijving ernftig en rijpelijk overwoogen, en daar bij zoo vecle bedenkingen en zwarigheden gevonden , dat wij van ons niet hebben kunnen verkrijgen, dien Eed zelve te doen, of van anderen af te vorderen ; zijnde wij voornemens, om deze onze bedenkingen en zwarigheden, die niet alleen bij ons rcfidcren , maar bij een zeer aanzienlijk gedeelte onzer Medeburgeren in deze Gemeente, zoo dra mogelijk in eene ampele Memorie aan U voor te dragen , U intusfehen verzoekende met het afvorderen van dien Eed te willen fupercederen, en daar van aan alle de Municipaliteitcn der refpective Steden en Plaatfen van Holland Aanfchrijving te doen; gelijk wij, zoo veel de kortheid des tijds dit heeft toegelaaten, aan dezelven van dit ons voornemen kennis hebA 3 ben

Sluiten