Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ftO BRIEVEN OVER

ons alleen door het hart en het verftand; deeze verftandhouding, deeze innerlyke mededeeling der gedagten , is een genot, dat altoos nieuw , altoos vol belang blyft. Men ontdekt in de afwezigheid nog andre voordelen; al het onvolkomene der karakters, al het ongevallige van inborst, al het ftrydige verdwynt ten eenenmale. Men ziet in de Brieven onzer Vrienden alleen 'haar vernuft, haar hart, hare tederheid. Er ontftaat geen verfchil; geen tegenfpreking veroorzaakt de minftc huivering. Maar het zyn deeze uitbreidingen niet, die gy van my eischt; gy vordert het plan myner Opvoeding. Doch dit kan ik niet in éénen Brief of binnen een maand drie vier geven, want ik zal voorbeelden nodig hebben, om u alles, wat dit ftuk betreft , mede te deelen. De Historie van Adele kan u alleen een juist denkbeeld van alles geven.

Zoudt gy nu, myne waarde, moeds genoeg hebben, om u te laten vervelen met duizend kleinigheden , alle betrekkelyk tot een kind van zes jaar, zyne bezigheid, zyne vorderingen, zyne misdagen, zyne vragen, onze gefprekken! Eerst moet ik u de perfoonen, die wy mede genomen hebben, doen kennen. Ik begin met Mifs Bridget, u niet geheel en al vreemt; en waar over gy zo gefpot hebt, toen ik haar uit England liet komen, om aan myn meisje, toen

.zes

Sluiten