is toegevoegd aan uw favorieten.

Adele en Theodoor, of Brieven over de opvoeding.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

BRIEVEN OVER

niet voor volkomen houdt, voor dat zy agttien en een half jaar is. Ik bewonder uw werk al te zeer, om niet te wenfchen, dat gy het moogt \oltooijen. Zo gy andre oogmerken hebt, ik kan niet vergen, dat gy my uw geheim zeggen zult; maar ik durf van uw openhartig karakter wei wagten, dat gy my met geene ydle hoop , die my zeer ongelukkig zoude kunnen maken, zult ophouden. Ik herhaal het, Mevrouw, ik ben nog niet verlieft; maar zo uw antwoord niet gunstig zyn kan, fchryf my dan , op dat gy my alle hoop ten fpoedigften ontzegt.

Na ik deezen Brief gelezen had, liet ik Adele by my komen , en liet haar dien zien. g, Wat denkt gy, vroeg ik, van deezen nieu9, wen voorfiag ?" — „ Wel , ik zal den ,, Heer de Retel zonder verdriet trouwen. " — 9, Zonder verdriet, dat is niet genoeg. " — „ Ik geloof niet , dat ik ooit met blydfchap -,, trouwen zal; ik ben nu zo gelukkig. " —

Maar de Heer de Retel is een braaf verftan» „ dig man. En by toont, dat hy u bemint. 9, Hy is ryk,. edel, heeft een tytel. " — „ De

Heerschzucht en de Ydelheid zullen nooit #, uwe Dochter, uwe Opvoedelinge, verlei.

den, om eene keuze te doen. Ik begryp .„ echter, zo goed als iemand myner Jaren, 9, de waardy van een zeer ryk Huwlyk. Gy m hebt my geleert, hoe men den rykdom met

„ waar.