Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

in het Kweekfchool voor de Zeevaart, ioi

met allebefcheidenheiden zachtzinnigheid moeten te werk gaan, en geene eigenlyke ftraföeffening over wanbedryf of nalatigheid mogen doen 3 maar in zodanig 'geval daar van aan Commisfarisfen, of aan den Commandeur, by derzelver abfentie, moeten kennis geeven.

6.

Hy moet zich vooral toeleggen, om zyn onderwys zo duidelyk en bevatbaar voor de Kweekelingen te maaken, als maar eenigzins doenlyk is: en zich daarom niet laaten verdrieten een en het zelfde voorftel , rekening , bewys, of wat dies meer zy, verfcheidene maaien achter een te doen.

7-

En om verzeekerd te zyn, dat de Jongelingen de zaak wel begrepen hebben, moet hy in alle zyne lesfen door vraagen en antwoorden,en door eigen operatien van de Kweekelingen, proeven neemen, of zy van de voorgeftelde zaak een goed denkbeeld hebben gekreegen.

8.

Hy zal telken Maandag aan Commisfarisfen moeten ter hand {tellen een rapport in gefchrifté, ten einde die Heeren daar uit kunnen zien, I 3 hoe-

Sluiten