is toegevoegd aan uw favorieten.

Beschryving van Guiana, en een bericht van de rivieren en plantagien Berbice, Essequebe en Demerary. In brieven.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( 86 )

yisfchen, welke- zy er mede vangen. Ook kart jk niet begrypen , hoe dit anders kan plaets heb* ben by die van Guyaquil, dewyl men nog nimi mer den menfch tegen de nadeelige uitwerkzelen van eenige voortbrengzelen van natuur of kunst veilig, noch zelfs eenig dierlyk geitel, zoo groot als dat van den menfch, zoo ligt, als het zyne, door geneesmiddelen of vergif aengedaen gevonden heeft. Ik wil echter de geloofwaerdigheid der zake niet ontkennen uit hoofde van derzelver onwaerfchynlykheid; offchoon ik uit eenige byzonderheden in de wyze, waerop dit door UIka verhaeld wordt, opmake, dat hy dit meer verhaelt op bericht van anderen, dan uit eigen pndervinding.

Cürrawattie , zoo als zy door de Indianen genoemd wordt, is de vrucht van een groote plant, welke men doorgaends in de vlakten aen den voet der zandheuvels, in het binnenfte van het land, aentreft. Deze plant beftaet uit een bos van roodachtige kruidvezelige Helen, van vier of vyf voeten hoog, en dragende groote, gladde, dikke bladen, van eene langwerpig eironde gedaente, en zynde omtrent agt duimen lang. In het midden dezer bladen flaet een regt-ftandige, taeje vezelachtige fteng, van omtrent twee voeten hoog, die onmidlyk uit den wortel voortkoomt, en in het ronde yerfierd is met een bos groote