is toegevoegd aan uw favorieten.

Reizen door de holen des ongeluks en verblijven der elende.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

n KAREL of de GEVOLGEN

lukkige en aanlokkende toekomst en verhinderdede uitwerking der wanhoop, waarmede zijne ziel dikwerf reeds krachteloos kampte. Na drie flapeloze nachten behield het befluit, om weder terug te keren , de overhand; de verzekering, dat de onbekende zijn geheim met zich naar Amerika nemen en aldaar aan de aarde toevertrouwen zou, fterkte hem krachtdadig, zo dat de donkere uitzichten verdwenen en aanlokkende en lagchende verwachtingen zich voor hem openden. Toen hij het Hot van emilïa's vader weder van verre zag glinsteren, was hij weder de vorige, en innerlijke vreugde en blijdfchap ftralen op zijn gelaat, toen hij emilia aan het verigfler zag, zij met hare blanke hand hem toewenkte en met de meeste vervoering verwelkomde.

Ook zij beminde karel vurig en met ene hartelijkheid, die zich flechts gevoelen, maar niet befchrijven laat. Reeds toen ter tijd, dat zijn vader hem te gemoet reisde, had heur vader aan haar gezegd, dat hij haar tot de vrouw van karel beftemd had. Zekere dwang doet het vrije gevoel van den mensch wee; en ook haar fmertte deze willekeurige toezegging, zo dat zij zelfs reeds befloten had 'er zich tegen te verzetten en 'er met alle moed tegen te kampen, toen karels vader haar den brief lezen liet, dien deze aan zijne moeder, welke hij nog waande in leven te zijn, gefchreven had. Toen reeds werkte de natuurlijke en deswegens te meer indruk makende toon, waarmede hij zijne gefchiedenis

ver-