is toegevoegd aan je favorieten.

Het leven van Frederik baron de Trenck.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Baron ie Trenck. gr een zonderling geluk niet geagt hebben. Een jaer geduld zoude den Koning verzagt hebben ; en waer t dat ik alles met eenen bedaerden geeft en een ftil gemoed overwogen had , het zoude voor my en den edelmoedigen Schell beter geweeft hebben dat wy roalkanderen noyt gekend hadden ; want hy , gelyk ik in het vervolg zal zeggen , geraekte in eenen doölhof van tegenfpoed en ellende , die maer eyndigde met zyn leven., en wat al rampen en verdriet ik federt uytgejtaen heb, zal men in deze hiftorie lezen met verwondering en medelyden. Ik zeg nogtans, tot mynen troeft, dat de edelfte perfoonen van moed en eere, ja de wet der nature zelfs, myne onderneming gerechtig verklaeren ; want: „ Die in \ water „ valt, tragt den oever te bereyken ; van gely„ ken eenen fchipper, naer het breken van den „ maft en de roeyfpaenen : eenen opgefloten vo„ gel breekt uyt zyne muyt, indien'het mogelyk „ is; dus , die weg kan geraeken , moet in de >j, boeyen niet blyven. '*

Voor het overig, myne geboorte-fterre had my btiyten twyöèling gefchikt om meer ondervinding te verkrygen , meer te beproeven en verder te zien dan andere menfchen , die , als zy geenen tegenfpoed kennen, misnoegd leven te midden in het geluk , en gepynigd worden van hunne lange rutte. Ik heb wel gediend om te toonen hoe kloek eenen menfch word door het beproeven van groote tampen, als hy gewapend is met eene manhaftige en onberoerlyke ftandvaftigheyd • hoe hy de grootfte gevaeren leen} trotferen , en bewyft dat Duytsland , zoo wel als oud Roomen , mannen voordbrengt die op geene flaefsche wyze den nek buygen onder het jók van eene oppermaguge befiiering.

Voord - aen zal ik weynig plaets hebben om aede-leffim te geven j de gebeurteniflen van myn